םירומה תווצ

רפסה-תיב תווצ

רפסה-תיב לש להנמה דעווה ירבח


:םירומה תווצ

ןמלדא לאומש  
ך"נתל גוחה רגוב ."הלעמ" ס"היב רגוב .קיפמו יאטירסת
תמגמ זכרמ .ןויצע-רה רדסהה תבישיו םילשורי הללכמב ךוניחלו
לחר יבש תנפלואבו תרפאב לאומש הונ תינוכיתה הבישיב תרושקתה
.לאינד הונב

ןמנזייא בקעי  
היזיוולטב םימלצה תקלחמ להנמ שמיש .ךרועו םלצ ,קיפמ ,יאמב
היזיוולטלו עונלוקל ס"היבב הרומ 1989 זאמ .תילארשיה
.םילשוריב
"שאה דומע" תקפה ,'90 לארשי לביטספ תקפה :ויתודובע ןיב
.ט"נשתב דמלמ וניא .תילגנאבו תירבעב

רלושטלא הליהת
תירבעה הטיסרבינואב םיטפשמל גוחה תכמסומו תרגוב
הטיסרבינואב םיטפשמל הטלוקפב רקחמ תדימלת .תונייטצהב
יניד םוחתב םיטפשמל הטלוקפב הארוה תרזועו תלגרתמ .תירבעה
.הקוח

יפלא השמ
ךוניחל ינרותה ןוכמהו "ןויצע-רוא" רדסהה תבישי רגוב
הקפה תרבחב ןפלוא להנמו הקפה להנמ ,קיפמ ,ןריקחת .תרושקתו
.תיטרפ

לסא בקעי
.תירבעה הטיסרבינואב תפרצ תוברתו הנידמה יעדמל גוחה רגוב
םיימעפ הכז .התמקה זאמ תילארשיה היזיוולטב ריכב יאמבו קיפמ
תאו "שאר יוקינ" לש תורדסה יתש תא םייב ,"דוד רוניכ" סרפב
תמגמ תא זכיר .'78 זאמ הארוהב קסוע .ןילופב "םייחה דעצמ"
.ביבא-לת תטיסרבינואב עונלוקל גוחב ואידיווה

ןיקרתסא לחר  
תטיסרבינואב היזיוולטלו עונלוקל גוחה תרגוב ,תיאמב
תטיסרבינואב היזיוולטלו עונלוקל גוחב הדמיל .ביבא-לת
.תוברתהו ךוניחה דרשמב הייפצל ךוניחל הדעווב הרבח .ביבא-לת
הובגה ס"היבב ,הרוקסבוא הרמקב ,החותפה הטיסרבינואב תדמלמ
תונמאב ,םיקטמניסב הצרמו ,םירומה תורדתסה לש תויומלתשהל
.םירומ תויומלתשהבו םעל

ןייטשפא לאינד ברה  
תבשחמל הצרמ .סיראפ ,ןוברוס תטיסרבינוא ,ישילש ראות לעב
.םיהובג םידומילל םינוש תודסומב לארשי

ףרשא יבא
הדובעו העונת תמגמב םילשוריב יתוזח ןורטאיתל ס"היב רגוב
יזר'ג יאמבה לש רקחמ טקייורפב םינש 3 קחיש .תילוק
קסוע .לוקו ףוג ךרד העונתה תפש תא חתפמ .הילטיאב יקסבוטורג
העונתב לפטמ .הארוהו ימצע דומיל תרגסמב םיידוהי תורוקמב
בלשמה ישיא עפומב עיפומ .ןוחטיבה דרשמ םעטמ שאר יעגפנב
."יובחה לע" ןורטאית תצובק להנמ .העונתו הריש הקיסומ
.תונוש ןורטאית תוצובק םע דבועה ףרגואירוכ

רוימ-ןב רות
עונלוקל המגמה רגוב .תילארשיה היזיוולטב יאמבו ךרוע
.הסדה תללכמב הכירע דמל .יבצ-תיבב

תירטש-ןב דוד
החמתה .יבצ-תיבב עונלוקל המגמה רגוב .יאמבו קיפמ ,םלצ
םייבש םיטרסה ןיב .תורז תותשר רובע ירטנמוקוד םוליצב
סרפב הכז ."הידקא" ,"תולגה תלערל דעבמ" ,"רימס" :םליצו
.תוברתהו ךוניחה דרשמ םעטמ 1995 ילארשיה עונלוקה

ןוחמש-ןב לאירבג 'פורפ  
םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה רגוב .יאטירסתו יאזחמ ,רפוס
תא לביקו ,סיראפב עונלוקו ןורטאית דמל .סיראפב ןוברוסהו
."עונלוקהו תינוויה הידגרטה" אשונה לע ולש טרוטקודה
ןיב .ביבא-לת תטיסרבינואב היזיוולטלו עונלוקל גוחב רוספורפ
תרושקת תארוהל גוחה שאר .("המיבה") "יאקורמ ךלמ" :ויתוריצי
.ץישפיל תללכמב

סדנרב הדוהי ברה
"לתוכה" תבישי רגוב .דומלתב תירבעה הטיסרבינואה ךמסומ
תודהיה יעדמל ןוכמה תרגסמב הארוהב קסוע .םילשוריב
.םילשוריב "השרומ תיב"ב שרדמה תיב שאר .תירבעה הטיסרבינואב

טנרב ןליא  
תטיסרבינואב היזיוולטלו עונלוקל גוחה רגוב .ךרועו יאמב
תומוסרפו הדועת תוינכת ,תימדת תוינכת קיפהו םייב .ביבא-לת
.תוצופתה-תיבב תוילוק-רוא תוינכת קיפה .1 ,2 ,6 םיצורעל
.תונוש תרושקת תומגמב דמילו זכיר

יאקרב ריאי  
.השדח תורפסו טויפ ,שרדמל החמומ .תירבע תורפסל רוטקוד
תמקהל ףתוש היה .םידומיל תוינכת חותיפבו םירומ תרשכהב קסוע
.תיכוניח תוגיהנמל ס"היבו "רשג"

ץיבוקרב בד ברה
קרוי-וינב הטיסרבינוא הבישיה ךמסומו תונברל ךמסומ
יכוניח להנמו דסיימ .סדרפ ןוכמ תא להינ .תידוהי הירוטסיהב
שרדמה-תיב ידסייממ .ל"וחמ םיטנדוטסל "העיסנ" תינכתב
ןוכמ שאר .לחר-תובשב "רימא תודש" תבישי שאר שמיש ."לולא"
,לארשי תבשחמ ,ך"נת - תימוחת-בר הארוהב החמתמ .ה"לימ
.ןורטאיתו היפוסוליפ ,תודיסח

דראדוג יסוי  
יאמבו קיפמ .לארשי לוקב תוינכת ךרע .ךרועו קיפמ ,יאמב
םיטרס תורשע םייב .התמקה םוימ תילארשיה היזיוולטב
.היזיוולטה לש תויונמאהו המרדה תקלחמ תא להינ ,םיירטנמוקוד
.ט"נשתב דמלמ וניא .רודישה תושר סרפו בולוקוס סרפ ןתח

טכיוודלוג לכימ  
עונלוק תוקלחמב ןוסרמא 'גלוק תרגוב .תיאמבו תיאטירסת
תיתורפס הביתכב תכמסומ .תילגנא תורפסו היזיוולטו
דלפלפא ןורהא ,זוע סומע תכרדהב ,ןוירוג-ןב תטיסרבינואב
היזיוולט תונחת םע תיאמבכו תיאטירסתכ תדבוע .יחימע הדוהיו
םיפסומב תמסרפמו תיתורפס הביתכב תקסוע .ב"הראבו הפוריאב
.םייתורפס

רסוודלוג לוקני  
ץראב תמוסרפ יטרס תורשע םייב .ךרועו יאטירסת ,קיפמ ,יאמב
םיטרסה ןיב .ץראב עונלוקל רפס-יתבב תואנדס ריבעמ .םלועבו
,"בונג אבא" ,"םיל רבעמ" ,"סירומו סקמ" :םייבש םייתלילעה
יסרפ העשתב הכז "םיל רבעמ" וטרס ."טיזנרט" ,"ףאל תחתמ"
.רתויב בוטה יאמבהו טרסה ללוכ ,ילארשיה רקסואה

רגניפדלוג ןונרא  
ביבא-לת תטיסרבינואב היזיוולטלו עונלוקל גוחה רגוב .יאמב
רוטקרה ןייטצמ .דרגלבב עונלוקל יאפוריא ץיק רפס-תיבו
הרומ ,"םיטרס" תעה-בתכב רקבמו בתוכ ,תויונמאל הטלוקפב
.הלילעו הדועת יטרס לש יאטירסת-יאמבו עונלוקל

'ץיברוג החרוח
גוחה רגוב .הניטנגראב עונלוקו הקינורטקלא תואנכט דמל .םלצ
תורשע םליצ .ביבא-לת תטיסרבינואב היזיוולטלו עונלוקל
םינוש םיסרפב הכז .םיפילק-ואידיוו תמוסרפ יטרס ,םיטרס
,"םילשורי ךלמ ומיח" :םליצש םיטרסה ןיב .חבשל םינויצבו
.('93) "ןייטשלקניפ קיציא לש ותמקנ"ו "ביבא-לת ירופיס"
.('97) "תחלקמה"ו ,('94) "ךכ ונדרפנ" םיטרסה תא םייב

גרבסקילג ילתפנ  
גוחה רגוב .היזיוולטלו עונלוקל הצרמ .םיטרס יאמבו יאטירסת
ס"היב ידסייממ .ביבא-לת תטיסרבינואב היזיוולטלו עונלוקל
."הלעמ"

סרגנירג יבור
תטיסרבינוא רגוב .ןורטאיתל תוגצה בתוכו יאמב ,ןקחש
דיחי תוגצהב החמתמ .תורפסו ןורטאיתב דרופסקוא
,תוגצה םייב .םיידוהי םירמוחב רקיעב קסוע .היצזיבורפמיאבו
החנה .םיידוהי םירופיסו םירמאמ בתכו וידר תוינכתב ףתתשה
קחשמו םייבמ .ץראב תואנדס החנמ םויהו ,ל"וחב קחשמ תואנדס
.בתכש דיחי תוגצה

ירורד ןועדג  
,ןורטאיתלו היפוסוליפל םיגוחה רגוב .קיפמו יאמב ,ךרוע
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב היצקינומוקל גוחה ךמסומו
יצרא ךירדמ .תילארשיה היזיוולטב הכירע תקלחמ להנמ שמיש
תודסומב ריקחתלו הכירעל הרומו ,ךוניחה דרשמב עונלוקל
דמלמ וניא .ןושארה ץורעב הרדושש "המוקת" הרדסה ךרוע .םינוש
.ט"נשתב

ירורד לאוי  
.הינמרגב הטג תטיסרבינואב היגולויצוסו ןורטאית דמל .ןקחש
.רעונו םידלי ןורטאית ,ירמאקה ,המיבה םינורטאיתב קחיש
ןורטאית תצובקב קחיש .וכע לביטספב םימעפ רפסמ ףתתשה
ןלילחה" ,"תבקמ" :ןהב קחישש תוגצהה ןיב .הילגנאבו הינמרגב
לביק ."דדוב גג לע םיינש" ,"ילינ תרוביג הרש" ,"ןילמהמ
."תוומכ זא"ו "המחלמ יקחשמ" תוגצהב וקחשמ לע םיסרפ

ןייטשנייו םולש  
לוק-שיאכ דבע .יבצ-תיבב עונלוקל המגמה רגוב ,יאקיסומ
דמול .היזיוולטו עונלוק יטרסל הקיסומ ןיחלמ .היזיוולטב
.ינש ראות תארקל ביבא-לת תטיסרבינואב היפוסוליפ

ידרו בקעי 'פורפ  
םוליצ ,הכירע ,הקפה ,בוצקתל ףתוש .קיפמו יאטירסת ,יאמב
.גולוריונ אפור .תובר היזיוולטו עונלוק תוקפהב טירסתו

קיז רידא  
היפרגואיגלו הירוטסיהל םיגוחה רגוב .קיפמו יאמב
תטיסרבינוא ךמסומו ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
היזיוולטה לש דוסיה תצובק ירבחמ .היזיוולטב סל'גנא-סול
תירטנמוקודה הקלחמה להנמו יאמב-קיפמ שמיש .תילארשיה
תוינכת שיגמו יאמצע יאמבו קיפמ .לארשי תשרומל הקלחמהו
.ט"נשתב דמלמ וניא .היזיוולטבו וידרב

יצולח קחצי  
,תומרד - ויתודובע ןיב .תיכוניחה היזיוולטב ריכב יאמב
,"יתחפשמ בצמ" :ומכ תויזכרמ רודיב תוינכתו תויתלילע תורדס
."תומצ" ,"םוסמוס בוחר" ,"ןמז קספ"

גיווט תור  
תכמסומו ,תפרצ תוברתלו תיללכ היפוסוליפל םיגוחה תרגוב
תירבעה הטיסרבינואב הירוטסיהלו לארשי תבשחמל םיגוחה
השמש .תואנויכראו תונרפס ידומילב הדועת תלעב .םילשוריב
תודהיה יעדמב םירמאמ תכרועכו תימואלה היירפסב תיפרגוילביבכ
הטיסרבינואבש רוניד זכרמב תכרוע ."רפס תירק" תעה-בתכב
.היזיוולט תוינכתב תצעויו תינריקחת .תירבעה

ילטקוט דוהא
עונלוקל ס"היב רגוב .םירצק םיטרס -60מ הלעמל לש יאטירסת
הרומ .(HARROW COLLEGE OF HIGHER EDUCATION) ןודנולב
להנמה דעווה רבח .םילשוריב תרושקתל ינרותה ןוכמב תואטירסתל
תושר לש םיאטירסתה תורחתב סרפב הכז .םיאטירסתה דוגיא לש
.רודישה

םיללט רשא  
- םייבו ךרעש םיטרסה ןיב .קיתו םיטרס יאמבו ךרוע
תטיסרבינואב הכירעל הרומ ."םידדובה םישנאה לכ" היגולירטה
סרפ הכוז .םילשוריב היזיוולטלו עונלוקל ס"היבבו ביבא-לת
.ט"נשתב דמלמ וניא .ו"נשת םינעונלוקל תויונמאהו עדמה תרש

יקחצי המואר  
תצעוי .תירבעה הטיסרבינואב היצקינומוקל גוחה תכמסומ
לש ןושלה יצעוי תזכר .וידרו היזיוולטל היינשה תושרב תינושל
תוניירק ,טירסת ,ריקחתבו ,תיאנותיע הכירעב הקסע .םינייכזה
.ואידיווב הכירעו

ןהכ לאוי  
.ןודנול תטיסרבינואב היצקינומוקל גוחה ,רוטקוד ראות לעב
תטיסרבינואב ,תירבעה הטיסרבינואב החנמו רקוח ,הצרמ
רבעשל .ןודנול תטיסרבינואבו ביבא-לת תטיסרבינואב ,ןליא-רב
.לארשיב הרזה תונותיעה אשונל החמומ .ןודנולב BBC-ב יאטירסת

ואל ינב ברה
תבישי רגוב .ןליא-רב תטיסרבינואב תודהיה יעדמל גוחה ךמסומ
תבישיב מ"ר .דעס תצובק בר .יתדה ץוביקה תבישיו ןויצע-רה
.םירוצ-ןיעב יתדה ץוביקה

בל השמ  
חוצינב קסוע .ביבא-לתב הקיסומל םירומל השרדמה רגוב .ןיחלמ
.תולהקמל דבעמו תוזחמל הקיסומ ןיחלמ .לוק חותיפבו תולהקמ
.תודסומ המכב 'גפלוסו הירואית דמלמ

בוט-בל לאכימ  
LONDON FILM-בו לאלצבב דמל .תילארשיה היזיוולטב קיתו יאמב
עונלוקל ס"היבב הרומ .הדועת יטרסב דחוימב החמתה .SCHOOL
.ל"וחב רויצ תוכורעתב ףתתשה .םילשוריב היזיוולטלו

יול הנרוא  
ס"היבב ,ייוסינה ס"היבב עונלוקל הצרמ .תיאמבו תיאטירסת
.םילשוריב קטמניסבו תוניוצמל

יול תירונ  
.םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב תונמאה תודלותל גוחה תכמסומ
הדמיל .ןודנולבA ןואיזומבו לארשי ןואיזומב הדבע
תודיחי הבתכו החותפה הטיסרבינואבו ןליא-רב תטיסרבינואב
תונמאה תודלותל עקר רמוח המגרת .החותפה הטיסרבינואב דומיל
.לארשי ןואיזומל םיגולטק ינש תביתכב העייס ,הטיסרבינואב
םג תוכורעת תרצואו ,ביבא-לתב תיוושכע תונמאל הירלג תלעב
.הירלגל ץוחמ

יול םר 'פורפ  
לעב ,הנידמה יעדמבו הלכלכב תירבעה הטיסרבינואה רגוב ,יאמב
הוולנ רבח רוספורפ .ןודנולב עונלוקל ס"היבמ המולפיד ראות
תולהנהב רבח ,ביבא-לת תטיסרבינואב היזיוולטלו עונלוקל גוחב
לביק .עונלוקה םוחתב טופיש תודעוובו עונלוקו תוברת תודסומ
תאו ,"םחל" טרסה לע הילטיא סרפ תא ,1993 תנשב לארשי סרפ תא
:ויטרס ןיב ."שמשב ינאידניא" טרסה לע דוד רוניכ סרפ
."ינאמ רמ" הרדסהו "העזיח תברי'ח"

ןטיול הנורש
תכמסומו ,ביבא-לת תטיסרבינואב ןורטאיתל גוחה תרגוב
הכירעל הרומו םיטרס תכרוע .עונלוקה תונמאל גוחב ןוברוסה
.תויעונלוק תוירואיתלו

ןואיל ידוא  
עונלוקבו היזיוולטב םיטקייורפ להנמ .ךנחמו יאטירסת
םיאשונב םיטירסת תביתכבו תונויער חותיפב קסוע ."רשג"ב
שארו ,"תוקפה רשג"ב םיטרס תריציל ףתוש רבעשל .םיידוהי
,"תורוא" תא הקיפהש "םילשורי תוקפה" תרבחב יכוניחה תווצה
םינשב "הלעמ" ס"היב להנמ .דועו ,"הדגה לש הדגא"
.ח"נשת-ז"נשת

ץישפיל ירנ
.ביבא-לת תטיסרבינואב היזיוולטלו עונלוקל גוחה תרגוב
תורפסה תרותל גוחב םייביטינגוק םיעדמל תינכתה תכמסומ
היזיוולטלו עונלוקל גוחב הדמיל .ביבא-לת תטיסרבינואב
.עונלוקב הרופטמב החמתמ .ביבא-לת תטיסרבינואב

דגמ לייא  
תואנדס החנמ ,הריש רקבמ ,ךרוע ,יאנותיע ,רפוס ,ררושמ
לש ימואלניבה הרישה לביטספ תא ךרעו להינ .תרצוי הביתכל
."הסורברב" ןמורה לע ןלימקמ רתכ סרפב הכז .םיננאש תונכשמ

ילארומ הדוהי 'פורפ  
רגוב .תירבעה הטיסרבינואב ןורטאיתל גוחה שאר .ןקחשו יאמב
רוטקוד ראות לעבו ,היפוסוליפלו תורפסל םיגוחה ךמסומו
ס"היבב העונתו קחשמ ידומיל .ןוברוס תטיסרבינוא ,ןורטאיתל
תוגצהה ןיב .'זטיו ןוטנא ס"היבב קחשמ ידומיל .קוקל קא'ז
בתכ ."הנולצרב הווק'ז" ,"היחהו הפיה" ,"םת לפמיג" :םייבש
תטיסרבינואב דמיל .םיאזחמ לע םייפרגויב םירפס ינשו תוזחמ
.ןליא-רב תטיסרבינואבו ביבא-לת תטיסרבינואב ,ןוברוס

רטסנימ היא  
היזיוולטלו עונלוקל גוחה תרגוב .תיאמבו תיאטירסת
,ןיבלא יקימ ש"ע ןרקב תירוטקל השמיש .ביבא-לת תטיסרבינואב
תצעויו הרומ .תונמאו תוברתל ביבא-לת ןרקבו תרש ןרקב
.תואטירסתל

םורימ רימא  
םייבו ךרע ."לטסק" יטרסב תיב-ךרוע רבעשל .םיטרס ךרוע
לש ישאר ךרוע .ואידיוובו םליפב םיבר םיטרסו היזיוולט תורדס
,"לארשי תשרומ" תכירע :ויתודובע ןיב .2 ץורע ,"ימלוע עסמ"
.לארשי םע לש הירוטסיהה לע ןבא אבא םע תירטנמוקוד הרדס

הקיסמ דוד  
ךירדמו להנמ .'גמיא תרבחב ךרועו םלצ ."הלעמ" ס"היב רגוב
."הלעמ" ס"היבב תובשחוממה הכירעה תוכרעמ

םירמ הקבר 
התכז .תרצוי הביתכל תואנדס החנמ .תרייצו תררושמ ,תרפוס
לע גרבדלוג סרפבו אריפש סרפב ,ןולוח סרפב ,הלשממה שאר סרפב
ןכשמב ,ביבא-לת ןואיזומב רויצ תוכורעת הגיצה .הירפס
תויתצובק תוכורעתבו םרכ ןוכמב ,דורח-ןיעב המבה תויונמאל
.ל"וחבו ץראב

סוכרמ רזעילא  
ר"וי רבעשל .תירבעה הטיסרבינואב תירבע תורפסל ר"ד
ךוניחה תדעו ר"וי ,תוברתהו ךוניחה דרשמ ,תיגוגדפה תוריכזמה
םסרפ .דליה םולשל תימואלה הצעומה תלהנה רבח ,םשו די לש
הייפצו ןורטאיתל ךוניח ,תורפס :םיאשונב םירמאמו םירפס
.הכירעמ

בונ ןליא
תרגסמב קחיש ,ביבא-לת תטיסרבינואב היזיוולטו עונלוק דמל
דמיל .םיבבוח תומיבל יומיב יסרוקב םלתשהו םיבבוח ןורטאית
עונלוק דמלמו םינוירנימס זכרמו החנמ .הרפעב "הבוש" ןוכמב
"לודגה טרסהמ עטק - קפוא ירבש" רפסה .םיינוכית ס"יתבב
.בתכש טירסת לע ססובמ

רדיס יסוי  
ןורטאיתה תודלותלו היפוסוליפל םיגוחה רגוב .יאמבו יאטירסת
עונלוקל גוחה ךמסומו ,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
.הארוה רזוע שמיש הב ,קרוי-וינ תטיסרבינואב היזיוולטלו

ןראפ לט  
דמלמ .תואטירסתו יומיב תמגמב הרוקסבוא הרמק רגוב .יאטירסת
תואטירסת לש הביתכב קסוע ,עונלוק תמגמב םיינוכית ס"יתבב
אצמנש ,"קחשמה ףוס" ,אלמ ךרואב טרסל טירסת בתכ .תיטמרד
.הקפה יבלשב

גרבנטסרופ והיעשי  
.ביבא-לת תטיסרבינואב היזיוולטלו עונלוקל גוחה רגוב .יאמב
.תיכוניחה היזיוולטב יאמב .םימודא הלעמב רדסהה תבישי רגוב
תרושקתו ךוניחל ינרותה ןוכמב הכירעלו יומיבל הרומ
.םילשוריב

ןמרייפ ןבואר 
תונמאל הצרמ רבעשל .ךוניחה לש היגולויצוסל ר"ד
ריאמ-ןוכמב לארשי תבשחמו הנומא דמלמ .ביבא-לת תטיסרבינואב
.םירומ תרשכהל םיבחרמ ןוכמבו

ןוריפ יש ברה  
תוגספב םינייד תרשכהל ןוכמה רגוב ,ברה זכרמ תבישי רגוב
תינפלוא שאר .תובש-ןולאב גוצרה בקעי ש"ע הובגה ןוכמהו
ישארמו ימיקממ ,תינרואב תיתדה הנוכשה בר ,הוקת-חתפב ןורושי
תשרדמבו תורוא תללכמב הצרמ .הווקת-חתפ רדסהה תבישי
םירמאמ םסרפ ."סויפ וצ"בו "תירחש" תצובקב רבח .םואבנדניל
.םייתכלה םיאשונב תורבוחו

ןוזשיפ יבצ  
,הפיח ןורטאית ,"המיבה" ןורטאיתב םייבו קחיש .יאמבו ןקחש
המבה ןורטאית ,ומימוטסקט ןורטאית ,ןיסל תיב ,ימלשוריה ןאחה
.םילשוריב ביתנ ןסינ וידוטסב קחשמ דמלמ .חנ תבית ןורטאיתו

דירפ תירונ
.ןילקורב תטיסרבינואב ךוניחלו תודהיל םיגוחה תכמסומ
תמיקמ .םואבנדניל תללכמב דומילה תינכת יבתוכו ידסייממ
לש "הרות-רוא" תודסומב תוינבר תונעוט תרשכהל ןוכמה תלהנמו
.ןיקסיר המלש ברה

ירבצ ןורוד  
תטיסרבינואב היזיוולטלו עונלוקל םיגוחה רגוב .ןקחשו יאמב
תא םייב .בגנה תללכמב ירטנמוקוד יומיב דמלמ .ביבא-לת
."ילוש לש רוחבה" ,"שבוכה םייח" ,"סקירד לש חאה" :םיטרסה
,"עיבג רמג" ,"המענ ילב ברע" ,"םיקורי תודש" :םיטרסב קחיש
םיאמבל תויונמאה תרש סרפ תא לביק .דועו ,"ביבא-לת ירופיס"
טרסה לע 1997 תנשל ילארשיה רקסואה סרפ תאו ,םיאטירסתו
."ילוש לש רוחבה"

םיובנגיווצ רוד  
,ןיסל תיבב ,הפיח ןורטאיתב קחיש .ביתנ ןסינב קחשמ דמל
"לודגה שפוחל זולב" :םיטרסב ףתתשה .קדצ הונבו ,ירמאקב
,"שפנה ריפצ" תורדסב היזיוולטב קחיש ."םינבדבודה תנוע"ו
."השנמה יצח"ו "ש"צומ"

הירוצ תנע  
.תרייצ .ןורשה תמרב תונמאל השרדמהו "הלעמ" ס"היב תרגוב
,ריל ןו ןוכמ ,ברק ןרקב הדבע .ל"וחבו ץראב תוכורעתב הפתתשה
תמזוי .תרושקתו תונמא ,תודהי ימוחתב תויתריצי חותיפב
ףוגנזידב "סורג" תונמאל יביטנרטלא הגוצת רתאו ןותיע תכרועו
.1996 רטנס

ןמרמיצ השמ
םעטמ היפוסוליפל ר"דו ,תורפסב ךמסומ ,חורה יעדמ רגוב
תא להינו םיקה .ילארשי עונלוקב החמתמ .ביבא-לת תטיסרבינוא
ףוצ" תוקפהה תרבח תא םיקה ."מ"עב תישילשה ןזואה" יטרס תרבח
תללכמב ,ביבא-לת תטיסרבינואב עונלוקל גוחב הצרמ ."מ"עב
.יבצ-תיבבו הרוקסבוא הרמקב ,הסדה

ןיצ ריאי  
.תירבעה הטיסרבינואב היפרגואיגלו תילגנאל םיגוחה רגוב
תילגנא דמלמ .ברה זכרמ תבישיו הנביד םרכ תבישי רגוב
תידוהיה תונכוסה חילש שמיש .םילשוריב םיינוכית רפס-יתבב
תניחבל הנכה" תיכוניחה היזיוולטה תרדסב החנמ שמיש .ב"הראב
."תילגנאב תורגב

טוק רגה
.ביבא-לת תטיסרבינואב היזיוולטלו עונלוקל גוחה תרגוב
הרבסה יטרס המייבו הקיפהו ,םיטירסת הבתכ .תיאטירסת-תיאמב
,"םירפסה תונחב" :היטרסמ .תילארשיה היזיוולטה רובע םיטרסו
.(ירטנמוקוד) "הבירחנ דוסיה דע ןשי םלוע" ,"ליגה הז ילוא"
בגנה תללכמב ,החותפה הטיסרבינואב ,הרוקסבוא הרמקב הרומ
.םיינוכית ס"יתבבו

ןיילק יסוי  
דמל .הקיטפוא-ורטקלא תמגמב היגולונכטל הובגה ס"היב רגוב
תונמאל יתוכלמה 'גלוקב םוליצל הרדתקה שאר ,וק'גדה ןו'ג לצא
שמשמ .הידמיטלומלו תרקובמ הייפצל םיסרוקב הצרמ .ןודנולב
.תונבל םילשורי הללכמב הידמיטלומה זכר

יאנק ילא
לארשי תבשחמלו הקיטמתמל ,בשחמה יעדמל םיגוחה רגוב
ךמסומ ראות תארקל דמול .םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב
טקייורפ זכרמ .ןויצע-רה רדסהה תבישי רגוב .םיעדמה תארוהב
.תירבעה הטיסרבינואב "תינונס"

ןולפק בדנוי
ך"נת דמלמ .ברה-זכרמ תבישיבו ד"בח תבישיב דמל .ררושמ
םימסרפתמ ויריש .תונוש תורגסמב הביתכ תואנדס החנמו תודיסחו
טנמלא" ,"רופאה רתכה" :וירפס .םינוש תע-יבתכבו םינותיעב
הלשממה שאר סרפ ןתח ."רעיב הרזומ תבש" ,"המלש-תב" ,"ירבע
.ו"נשת הרישל
.ט"נשתב דמלמ וניא

ןלפק יפר
רודה תוריכזמ ר"וי .תיתד תונויצל זכרמה ,"הלעמ" ל"כנמ
תבישי רגוב .הרפע בושייה תוריכזמ ר"וי .ל"דפמה לש ריעצה
הצרמ .אביקע-ינבב הכרדה ינוירנימסב ךירדמו זכרמ .ברה זכרמ
להינ .תיתד תונויצל זכרמה ,"הלעמ" לש תרושקתל הקלחמה םעטמ
.הרפעב תודהיל השרדמה תא תובר םינש

ץיבוניבר ידוא
תטיסרבינואב בשחמה יעדמלו היגולונימירקל םיגוחה רגוב
וידרב תושדחה תקלחמ להנמ ,"בירעמ"ב םיבתכה זכר .ןליא-רב
בתכו ןורשה רוזאב לארשי לוק בתכ היה ."ךרדה עצמא" ירוזאה
,החותפה הטיסרבינואב תרושקתל הצרמ .ןורשבו םיחטשב "בירעמ"
.הפיח תטיסרבינואבו בגנה תללכמב ,להנימל הללכמב

זר יפיצ
.ןושארה ץורעב םיטרס תכרוע .יבצ-תיבב עונלוקל המגמה תרגוב
.הסדה תללכמב תואטירסתלו הכירעל הרומ

דנר ילוש
ןורטאיתב קחיש .ביתנ ןסינ לש רפסה-תיבב קחשמ דמל .ןקחש
תא לביק .ביתנ ןסינב דמיל .םינוש םיטרסבו ,ירמאקב ,המיבה
לביק ."אפגא יפ לע םייחה" טרסב ןקחשכ ילארשיה רקסואה סרפ
הנשה ןקחש סרפ תא לביק .ירמאקב ןייטצמה ןקחשה סרפ תא
:קחיש ןהב תוגצהה ןיב .דראלופ הגצהב ודיקפת לע ןורטאיתב
רופיס" ,"הפ ירועפ" ,"היצנוומ רחוסה" ,"טלמה" ,"קובידה"
."ולופ וקרמ" טרסב קחיש ."יתחפשמ

יטנקר 'ש קחצי
תוגיהנמל ס"היב רגוב .ןויצע-רה תבישי רגוב .ס"היב להנמ
.תילארשיה היזיוולטב ךרוע-קיפמ שמיש .םילשוריב תיכוניח
.תונוש הקפה תורבחב ץעויו קיפמ ,םיטירסת ךרוע ,ןריקחת
הצעומה רבח .רעונו םידלי ינותיעו םיצבק ,םירפס ךרוע ,הצרמ
יוגיהה תדעו רבח ,עונלוקה רודמ - תונמאו תוברתל תירוביצה
.יתד-יתכלממה ךוניחב תרושקתל

ףשר ירוא
הרומ .תילארשיה היזיוולטב לוקהו הקיסומה אשונ לע יארחא
בגנה רעש תללכמב ,םילשוריב היזיוולטלו עונלוקל ס"היבב
היה .הילגנאבו סל'גנא-סולב םלתשה .ביבא-לת תטיסרבינואבו
תב העונ" :םהיניב ,תונוש תוינכתו המרד יטרס לש תוקפהל ףתוש
הקבר םע "עובשפוס"ו "שאר יוקינ" תוינכת ,"ילמו יבוק" ,"17
.זפוט ודודו ילאכימ

רירגש הכימ
ינפלואב תינויזיוולטה הקפהה תועוצקמב םלתשה .קיפמו יאמב
יטרס קיפה .לארשי לוקב וידר בתככ דבע .ןודנולב .יס.יב.יבה
יטנווא"ו "ןיק תוא" םייתלילעה םיטרסה תאו ,הרבסהו הדועת
יטרס ןיב .תוכיא יטרס דודיעל ןרקה ר"וי שמיש ."ולופופ
לובגה ךרואל םינטק םירופיס" :היזיוולטה רובע םייבש הדועתה
ךרד" ,"ירצמ לייח לש ונמוי" ,"הנויהו ברחה" ,"ךוראה
יאמב ."רכיכב ישישה םוי" ,"םילשוריל הראווקמ" ,"שוטשטה
."המחלמה רחאל המחלמה"ו "םירייס" םיטרסה

ץרווש הרשוא
תטיסרבינואב היזיוולטלו עונלוקל גוחה תרגוב .תכרועו תבתוכ
תורגסמבו ביבא-לת תטיסרבינואב עונלוקל גוחב הצרמ .ביבא-לת
רבעב .(ןמטוג סומע) "עוגנ" טרסה לש לעופב הקיפמ .תופסונ
.ביבא-לת קטמניס תוינכתו "םיטרס" תעה-בתכ לש תכרוע התייה

ןמרוטש יכדרמ
םירוה תייחנה דמל .הרומ-ןולא תבישיבו ברה זכרמ תבישיב דמל
ך"נת דמלמ .טלטשג דמל .רלדא תטיש יפ לע ישיא לופיטו
.טלטשג תואנדס ךירדמו יכוניח ץועייב קסוע ,הנומאו

גרבנייטש וידואלק
.ביבא-לת תטיסרבינואב היזיוולטלו עונלוקל גוחב דמל .םלצ
סליטס םוליצל הרומ .יאמצע םלצ .הסדה תללכמב םוליצ דמל
החותפה הטיסרבינואב ,הרוקסבוא הרמקב ואידיו םוליצלו
יטרסו תימדת יטרס ,םיירטנמוקוד םיטרס םליצ .תונוש תואנדסבו
םינמזומ םיטרס תיירוגטקב 1991 בהזה תשדע סרפב הכז .תמוסרפ
.-1992ב ינש םוקמבו ,ןושאר םוקמב

ןרטש לטיור
הללכמב םיעדמל גוחה תרגוב ."הלעמ" ס"היב תרגוב .תיאמב
עונלוק ידומילל הדיחיה תלהנמו תיצרא הכירדמ .תונבל םילשורי
הקלחמה תצעוי .ךוניחה דרשמב יתדה ךוניחה להנימב היזיוולטו
תארוהב תקסוע .תיתד תונויצל זכרמה ,"הלעמ"ב תרושקתל
.םיידועית םיטרס יומיבבו הקפהב ,תוינכת תביתכב ,תרושקת

רביירש ארזע  
ךירדמ היה .ןיד-ךרועו תונברל ךמסומ .ןויצע-רה תבישי רגוב
.הנח הונ תנפלואב תודהי דמילו ,"רשג"ב םירנימס זכרמו

:רפסה-תיב תווצ

ס"היב להנמ - יטנקר קחצי
ס"היב ל"כנמ - ביבר קיציא
תימדקא תלהנמ - לאירא עטנ
תוקפה להנמ - ףסוי-ןב דעוי
תימדקא הריכזמ - היטפש הרפע
רוביצ יסחיו ץוח ירשק - רביירש הנפד
םירגוב םודיקו םילביטספ - טדימשדלוג הודח
ל"כנמל תרזוע - ריאמ-ןב תילג
להנמל תרזוע - לג יסח
הריכזמ - רמת היתב
הריכזמ - ימיחר לכימ
הריכזמ - גרבנזור ילרוא
תונובשח להנמ - רטקילד יפר
ןרפס - םרש םחנמ
ישאר יאנסחמו יאנכט - הנוי דוד
יאנסחמ - ןומדמ ןולובז:רפסה-תיב לש להנמה דעווה ירבח

תיתד תונויצל זכרמה ,"הלעמ" תתומע ל"כנמ - ל'גרבא רשא
הירומ תרבח ל"כנמ - ירדא בקעי
דרשמ ,היזיוולטו עונלוק ,תרושקת ר"מפמ - ןילאב תירוד
תוברתהו ךוניחה
תורישל הניכמ - "דועי" תינכת שאר ,ךנחמ - ןונ-ןב לאוי ברה
ימואל
"תשק" ןוירוטקריד ר"וי רבעשל .םיקסע שיא - םרמע-ןב והילא
יאמצע היזיוולט קיפמ - טכיודלוג לארשי
יתדה ץוביקה תבישי שאר ,איבל ץוביק בר - דעלג הדוהי ברה
עובלג-הלעמב
םילשורי תייריע ל"כנמ - רוניד ןנער
ר"וי ,הוקת-חתפ תייריע ,ךוניחה להנימ להנמ - גרבנפוה ימר
תיתד תונויצל זכרמה ,"הלעמ" תלהנה
ימואלניבה ףגאה להנמ ,יאקנבו ןטפשמ - ץיבוקשרה טראויטס
םילשורי קנבב
ןיד-ךרוע - טורניו בקעי
תצעומ רבחו ,ךוניחה דרשמב תיכוניח החוור להנמ - הנוי בקעי
היזיוולטו וידרל היינשה תושרה
היזיוולטה ל"כנמ רבעשל ,אדמל תרבח ל"כנמ - םיוברברול בקעי
ס"היב לש להנמה דעווה ר"וי ,תיכוניחה
םילשורי תייריע ,תוברתה ףגא להנמ - ןמדלפ דדוע
יבצ-ןב קחצי די להנמ - תרמצ יבצ ר"ד
"תשר" ל"כנמ - ןגנצ ןנחוי
תיתד תונויצל זכרמה ,"הלעמ" תתומע ל"כנמ - ןלפק יפר
הלעמ ,"השמ תכרב" רדסהה תבישי שאר - ץיבוניבר םוחנ ברה
םימודא
"טורנד" תרבח ל"כנמ ,('לימ) ףולא - דלישטור ינד
דרשמב עונלוקו תרושקת ידומילל הדיחיה תלהנמ - ןרטש לטיור
יתדה ךוניחה להנימ ,ךוניחה
"תשק" ל"כנמ - רענש ירוא
ןליא-רב תטיסרבינוא ,ך"נתל גוחה - אריפש ןונמא ר"ד
ןליא-רב תטיסרבינוא בר - רפש המלש ברה
ר"וי רבעשל ,ןליא-רב תטיסרבינוא - רברפש לאינד 'פורפ ברה
יתדה ךוניחה תצעומ
יח לוק וידר ל"כנמ - ראלקש יטומ