?רחש ומכ הפקשנה תאז ימ
ילארשיה עונלוקב םילשורי לע
ןוחמש ןב לאירבג 'פורפ

רשא תומוקמב טטושמ יננתי ימ"
!ךיריצו ךיזוחל םיקולא ולגינ
,דודנ קיחראו םייפנכ יל השעי ימ
!ךירתב ןיב יבבל ירתבל דינא
ךינבא הצראו ךצרא ילע יפאל לופא
…ךירפע תא ןנוחאו דואמ

ילע ףחיו םרע ךלה ישפנל םעני
,ךיריבד ויה רשא הממש תוברח
ךיבורכ םוקמבו ,זנגנ רשא ךנורא םוקמב
!ךירדח ירדח ונכש רשא

(יולה הדוהי)םולח ריע םילשורי

לש ומולח .םולח .לשמ .לרוג איה םילשורי ,ריע איהשמ רתוי
םילשורי לש המסק .ותמוקתו ותסובת ,ותוכלמל למס ,ידוהיה םעה
,םייזיפה הידמימב הניא התלודגו ,ינוציחה היפויב קר וניא
.תירוטסהה תינחורה התוחכונה אלא
טאיה ,ןוטליה לש ריעה .הילא םיסנכנשכ םיאורש ריעה תאז
םהילעמ םג תאצמנ תיתימאה םילשורי ךא ,המואה יניניבו
.םתחתמו
,סוטאליפו ושי ,םירמו סודרוה ,והיקדצו והימי ,םולשבאו דוד
.הכותב םיצצורתמ ןיידע יאכז ןב ןנחוי יברו סויבאלפ סופסוי
,החפ םיהרביא ,ראופמה ןאמילוס ,ןיד-א חאלצ ,רמוע ףיל'כה םג
סנה הברמל .התוא םידקופ ןיידע יבנלא לרנגו יולה הדוהי
.ןיברו ןייד םג - אלפהו
.היזטנפו םולחל התוא וכפה תומולחו םיפוסיכ לש םינש יפלא
תיתימאל הכפה רשא תינוימדה ריעה ינפמהקחדנ תישממה ריעה
.תיתימאה וזמ רתוי
ןוזמ תויהל םירומא ,הזב הז םיכתומ םהשכ ,תואיצמו היזטנפ
המ הז אלש אלא ,היזטנפה תונמא איהש עונלוקה תונמאל םיכלמ
.הרוקש

?םילשורי המלענ ןאל

הנידמה תונש 48 -ב וקפוהש םייתלילע םיטרס תואמ שמחכ ךותמ
.םילשוריב ושענ רסירתכ קר
.ריעה לע תורישי השענש דחא יתלילע טרס ףא ןיא הלא ךותמו
רוביגהו בכוכה ,אשונה איה םילשורי וב ,דחא טרס אל ףא
םיטרסב תבככמ ,תרחא תיחצנ ריע ,לשמל ,אמור וב ןפואב יזכרמה
MAMMA ROMA ,ינילסור לש ROMA CITTA APERTA האר .םייקלטיא
,ינילוזפ לש
.יניליפ לש ROMA -ו DOLCE VITA LA וא
,םילשורי לע רקחמ הווהמש טרס ןיא יתלילעה ילארשיה עונלוקב
תובהאה ,םידשהו םיכאלמה לע ,הב תוטלושה םיאפרה תוחור לע
םה םאה ,םתוא ןייפאמ המ ,היבשות םה ימ קודביש טרס .תואנשהו
איה ימ .םתוא קיסעמ המו ,םיקסוע םה המב ,םירקפומ וא םיריזנ
?תימלשוריה השאה
רעיש תעורפ ,המצ םע ?תיזויציבמא ?תינדגוב ?תיזירפק ?העונצ
םיתיזה רהמ ?םילשורי לע םיפיקשמ םימלשוריה ךיאו ?תחלוגמ וא
?(תיטילופה הפמה לש) ןימימ וא לאמשמ ?ביצנה ןומראמ וא
?םודא תאו רבדמה תא וא ,תוומה םיו הדצמה תא ?םיאור םה המו
סאלאד לש אבה קרפל וא חישמל ,םילשוריב םיכחמ םה ימלו
?םיסנ םירוק םילשוריב םאהו ?יטסניידו
ריעה .ןברוחהו תוכלמה ,הירוטסהה תריתע ,תאזה תיטסימה ריעה
לשו םלש םע לש היזטנפהו םולחה הנש םייפלא ךשמב התיהש
רצוי לצא היזטנפ תררועמ הניא ,תורחא תותד ינב םינוילמ
.ולש יעבטה הדובעה ילכ איה היזטנפהש ,עונלוקה
התוריזנ ,התוחישק ,הלש תוירזכאה ,הלש אטחהו השודקה
םישודקה ,םיאיבנה ,םילאה ,הירוטסהה לש הידה ,התונפגסו
תודגאה ,הילע ובתכנש םירישה ,הב ודלונש םיסותימה ,םיכאלמהו
,םיפונה ,םירפסה ,תועסמה ,תומחלמה ,ומלחנש תומולחה ,ורפוסש
,רהה ,הלש םיפונה ,תונויזחהו תונוזחה .םירויצהו תוארמה
לילב ,ןיזאומה תואירק ,םינומעפה תולוק ,רואה ,ןבאה ,רבדמה
,תוחירה ,םילילצה .תישונאה הימונויזיפהו תושובלתה ,תופשה
ישממ ימלשורי טרסלהארשה תיצהל ידכ ןיא הלא לכב .םיעבצה
.דחא

םילשורי דגנ םוליצה

,עונלוקה ןושל םאה ?תונמאכ ,םוידמכ עונלוקב איה המשאה םאה
תובכשה ךרד רודחל ידכמ םייביטקיבוא ידמ רתוי השדעהו םליפה
?תיתימה התוהז תא ףושחלו םילשורי לש תוינחורהו תוירוטסהה
ןטק עונלוקה םאה ?עונלוקה תונמא לע הלודג םילשורי םאה
?הילע
התוא רייצ אוה ,סנסנרה ימיבו םייניבה ימיב הב קסע רויצהשכ
לע תיתייזה היפרגואיגב התוא םקימו הלעמ לש םילשוריכ רקיעב
םילא ,םישודק תסלכואמ דימת .םיגלשומה םיפלאהו ןיירה תודג
.םוליצה אל אוה רויצה לבא .םדא ינב טעמו םיכאלמו
ירע בור ינפל םילשורי תא םלצל הצר איה המלצמה הדלונשכ
תאצמנ תמאב ןוימדבו רויצבש םילשורי םא אדוול וליאכ ,הפוריא
.םולח ונמלח קר וא ,םש
םיחאהו םילשוריל םימ ורהימ תונושארה עונלוקה תומלצמ םג
יתדה עינמל טרפ . 1896 -ב רבכ ךסמה לע התוא םילעמ ריימול
תטלקנ תיתימ ריע דציכ קודבל םוליצה ינמא לש ףחדה הפ לעופ
לע היגולותימ דציכו היגולותימ לע המלצמ העיפשמ דציכ ,השדעב
.המלצמ
םיידיה ןיב המלצמ התיה ושיל וליא" יכ רמאש אוה יניטאואז
לש םיפא-זולק ןתונ היה אלא ,םיאלפומ םילשמ םלצמ היה אל אוה
."םהינכש לש םמוי םחל תא םילכואש הלא
אלא ,סותימב קוסיעב אל אוה עונלוקה לש ותלוכי :רמול
.תיתרבחהו תיזיפה תואיצמה תטלקהב
?עונלוקב םילשורי לש התוחכונ תא םילעמו םצמצמש המ הז םאה

םילשוריו אמור

,םילשורי לש הז תא הבר הדמב ריכזמ הלרוגש ,אמור הנה לבא
.עונלוקה לש רתוי הלודג הבהאל הכוז
" LA DOLCE VITA" הל שידקמ ינילפש תפומה יטרס תשולשב
" FELLINI ROMA"
הניאש תיתימו תיטויפ חצנ ריע תרייטצמ , "SATYRICON "ו
.תישממה ריעה תא תלטבמ
,ינופאז ונידרנרב קדצב הל ארוק "ירוטסה ןשקיפ סנייס"
.םיטירסתה תביתכל ינילפ לש ופתוש
"ותוא ונמלחש קפס ןיא ךא ,היה אל םלועמ ילוא הזה םלועה"
תא ראתמ אוהשכ ,"ןוקיריטס"ב ארבש אמור לע ומצע ינילפ רמאי
ןיבל ריעה לש תיטסילאיר-תירוטסהה התומד ןיב לודגה רעפה
.טרסב ימולחה המויק
עונלוקה תמלצמש ינילפ חיכומ ותבוהא וריע לע הלא םיטרסב
,איהש אלא ,תומולחו םייוזה תומלוע טולקל קר אל הלוכי
ריעש םיטרסה ינשב חיכומ ינילפ .םולחל הלוכי ,המצע המלצמה
.ףושיכו םימסק ילכל המלצמה תא תכפוה המוסק

ילארשי תויהל קיפסמ אל ידוהי טרס תושעל ידכ

שארב אוהש רמול רשפא לשמל יקלטיאה עונלוקה רצוי לע
רבודמשכ םג רבדה ןוכנ .יקלטיא ךכ רחא קרו ,ילותק הנושארבו
.ילארשי רצוי לע המוד רבד רמול השק .יטסיאתא רצויב
תויהל קיפסמ ,ילותק טרס תושעל ידכ יכ ,תולקב חיכוהל ןתינ
ירצוי לש םתריצי לכ תא תאלממ תילוטקה היווחה .יקלטיא
ךא ,םייתד םישנא םניא ינילוזאפו ינילפ .יקלטיאה עונלוקה
םישחרתמ םהלש הילטיאב .תיתד היווחו תוילותק האלמ םתריצי
תדה שיאו ןהכה .םיכאלמו םישודק האלמ אמור .תואלפנו םיסנ
שפחל ךירצ םימעפל .םוקמ לכב אצמנ םיהולאה .ןמזה לכ םיחכונ
וליפא .ומויקמ םימלעתמ אל ךא ,תונעטב וילא םיאבו ותוא
.לאוגהו עישומה תא ורוביגב ללוכ יטגפסה ןוברעמ
שדוקה חורו םאה ,באה .עישומו הלואג שי יקלטיאה עונלוקב
.ןקיתוה תפיכ םע דחי ,הניפ לכמ םיציצמ
ימי ,קיתעה ןמזה .היתורוד לכל הב תפקתשמ אמור לש הירוטסהה
תונש יפלא .הזל הז םיקשונ השדחה תעהו סנסנרה ,םייניבה
רמוחה תוברתו תונמאהתרוסמ ללכו הרוטקטיכרא ,תורפס ,רויצ
,תויומדב ,תולילעב יקלטיאה עונלוקב םיפקתשמ חורהו
,תורכיכב ,תוקרזמב ,תובוחרב ,םילספב ,םינינבב ,םיטנמונומב
.תויסנכבו
התוברתו התודהי - םילשורי לע םילארשיה םיטרסס תיברמב
וא יתרוסמ ,יתד דמימ םוש םילשוריב ןיא .תקחמנו תלטובמ
םישחכומ םילשורי לש תידוהיה היגולותימהו הירוטסהה .ירוטסה
יפכ ,ילארשיה טרסב ומלוצ אל ןיידע םה .הרכה םילבקמ םיאו
וב ומלוצ אל תידוהיה היווחה ללכו תסנכה תיב ,גחה ,תבשהש
טרס לש רוביג תויהל הכז אל דוע הפיכ םע ידוהי םג .םלועמ
ותעפוה - היזיוולטב עיפומ אוהש תורידנה םימעפבו ,ילארשי
.יטסילאוטיריפס סנאיסב םוידמ לש העפוהכ התמצועב הזע הרידנה
תומולחו ומייקתהש תואובנ ךותב ןאכ םייח םישנאש הדבועה
וליאכ אלא ,המלצמה תשדע ידי לע תטלקנ הניאש קר אל ושממתהש
תאז ,תיאלפה םילשורי תא לבקל תוברסמ תושדעה .הדי לע תיחדנ
.הייחתל המק סנ ךדבו הנש םייפלאל המלענש
תושעל ידכש ,רמול זעמ ינא יקלטיא עונלוקב השענל דוגינב
.ילארשי תויהל קיפסמ אל ידוהי טרס

המואל ר"ויה םואנ

םה ךיאו הילע ושענש םיטרסה ונל םיעיצמ םיילשורי הזיא
?התוא םיראתמ
רשקהב העיפומ םילשורי םייתלילעה "םימלשורי"ה םיטרסה 12 -ב
:םירעובו םיילאוטקא םיימואל םיאשונל
תירק" ,1950 - "הגופה") תואמצעה תמחלמל רשקהב םיטרס השולש
:(1955 -"הנוע הניא 24 העבג" ,1952 -"הנמאנ
חרזמה תוברתלו (1969 -"ילש וגרמ") יתדע חתמ רשקהב השולש
לש ויתושנ ףלא" ,1972 -"הזור ךתוא בהוא ינא") דרפס תודהיו
:(1989 -"בוט ןמיס ילתפנ
(1967 -"דליו םימי השולש) יגולואידיא רשקהב השימח
-"םיאובחמ" ,1975 -"ילש לאכימ") יברע ילארשיה טקילפנוקהו
:(1987 -"םילשורי ךלמ ומיח" ,1989 -"םילשורי ןילרב" ,1980
-"טסוגואב גלש") םיינוליח - םייתד םיסחיל שדקומש דחא טרסו
:(1993
,םדא תב לכימ לש הטרס (1979) "םיעגר" אוה הז ללכמ אצוי
לע הנטק תילאסרבינוא המרד וגיצהב תינבתהמ גרוח הנואת ומכש
ריעב תשחרתמ ילאסקודרפ ןפואבש ,םיישנ םירציו תישנ היווח
.אקוד שדוקה
,תיעבט תישונא הביבסכ אל םילשורי תרייטצמ ,הז הטרסל ץוחמ
אוה ,יטרפה תיבב םג ,הב הרוקש המ לכש ,תיטנטילימ המבכ אלא
.המואל ר"ויה םואנ תניחבב

הידמוק אלו הידגרט

םיאטוח אל ,םלוע ילבהב םיקסועש םיטושפ םישנא םילשוריב ןיא
תוחילשב םישמשמ ,ימואלה טקייורפב םיעוקש םלוכ .םיעשופ אלו
המרדל םתוא םישידקמו םיישיאה םהייח תא טעמכ םילטבמ ,םעה
.תימואלה
לש ריע אלא ,םיליגר םדא ינב לש ריע הניא םילשורי
.רזנמו הטיסרבינוא
,םידרטומ םינמאו םירפוס ,םירוספורפו םיטנדוטס הירוביג בור
,הלש הירוטסהה תא םירקוח ,םירפס םיבתוכ ,םימלצמש
התמחלמ תא םימחול ,היגולואוזהו היגולואיבה ,היגולואיגה
.דיב לגדה םע םילפונו ברקה הדשב
,"םיילענ יחצחצמ" ,"םיינפוא יבנוג" םתס םילשוריב ןיא
יבצממ םילבוסו ונתאמ "םילענ" םירוביגה לכ ."הרחת תמקור"
הסנרפ תויעב ,םהלש יטרפ חור בצמ םהל ןיא טעמכ .םיימואל חור
.היטרקורויב תויעב וא ,םידלי לודיגו
םעפ ףא ריעה .הידמוק ןיא ןכל .ונתאמ "םיתוחנ" םירוביג ןיא
.הבושחו תרתפוכמ ,"תדבוכמ" ,תיניצר דימת איה .תקחוצ אל

?םילשורימ דחפמ ימ

-דבוכמ ששוח .םילשורימ דחפמ תונמאכ עונלוקהש רמוא יתייה
."םיבושח" םיאשונל התוא ריאשמו הלש שארה
.םילשוריב ךלהתהל תולוכי אל ןושיק לש ויתויומד
רהוז ירוא םג ?"תולוגנרתה לולב לעושה" ,"?יאלוזא רטושה"
םיטרס םה "תולודג םייניע"ו "םיציצמ" .םיאתמ אל
םימי השולש" תא השעי אוהשכו ,םייביבא-לת ,םיינוכית-םי
לש םריע תאז .םיאתמה שארה דבוכ תא ול ביתכת ריעה "דליו
.ןאכ ויה המחנ יאיבנ דאמ טעמ .םעזה יאיבנ טעמ .םעזה יאיבנ
.ויה אל םעפ ףא םינציל
ביבא-לת ןבומכו אמור ,ןילרב ,זיראפ ,ןודנול ,קרוי-וינ
תומילא ,לוגיר ,שוליב ,המיא ,חתמ ירופיסל עקר תויהל תויושע
גהנ" םאה לבא ,םיפדרנו םיפדור םיאמר ,םינלטבל המב ,ןימו
ה'רבחה"ו ?םיטהול תובוחר "ו ?םילשוריב שחרתהל לוכי "תינומ
ה'צלוד הל"ו ?"היריבכ תוליל" םע המו (הזסרוקס) ?"םיבוטה
רסיקה" (קוק'ציה) ?"תוימואלניב תומיזמ"ו (יניליפ) ?הטיו
.אל - (י'צולוטרב) "ןורחא וגנט" .ילוא "ןורחאה
"םימלשורי" אל םיטרס לש םתושחרתה אקודש ןכתי םג ןכתי לבא
,וחוכ תא ימלשוריה עונלוקל קינעהל היושעש וז איה םילשוריב
.תיטנאטילימ םילשוריל ומצע ליבגמ רומאכ הזש אלא
דבלב עקר תרואפת תשמשמ איה .תמאב תרקחנ הניא המצע ריעה
.םיימואל םירסמל
ידכ לכה השענ ריעה לש ףשכמה חוכהמ םינוזינ תויהל םוקמב
.ותוא גיפהל
העודי הניא תומולחו תואובנ ךותב ןאכ םייח םישנאש הדבועה
,רישכ םילשורי תא לבקל ברסמ אוה .הב ריכמ אל אוהו עונלוקל
,תילאנויצר ,תינקסע ,תינוליח םילשורי איצממ אוהו ,הליפתכ
.הליה ילב ,טויפ ילב ,הניכש ילב
.םירכזנה םיטרסב בורקמ ץיצנ הבה

1948 ירחא

50 -ה תונש
דיב לגדה םע

(1952) "הנמאנ הירק"

םילשורי לע השענש ,ןושארה ילארשיה טרסה אוה "הנמאנ הירק"
םידלי לע רפסמ אוה .סטייל ףסוי יומיבב ,רורחשה תמחלמ לש
.םילשוריב רעונה תיילע לש דסומב האוש יטילפ
תאו התע הז המייתסהש המחלמה תודרח תא בלושמב םיווח םידליה
דחא .םימ רסוח .תוזגפה .ודי תא דיבכמ רוצמה .הליחתה קרש וז
הגרהנ ומאש יברע דליל רבחתמ תיזחה וקל חרובש דסומה ידלימ
םיאירב עיגהל םיחילצמ םיינשה תואקתפרה תרדס םותב .תוברקב
.רוצנה דסומל
ןיא .הפוקתה לע ידועית ךמסמ ותויהב טרסה לש ותובישח רקיע
רחאלש יעבט .אוהש לכ ינחור-ירוטסה דמימל תוסחייתה םוש וב
ריעה שוביכ תא דעתמה ,ףסונ קרפ טרסל ףסותמ םימיה תשש תמחלמ
,"הנמאנ הירק םילשורי" ,שדח םשב ץפומ אוהו לתוכהו הקיתעה
."בהז לש םילשורי" רישה עקרבשכ

(1955) "הנוע הניא 24 העבג"

תלבקמו רופיסה לש קחורמה עקרב תאצמנ םילשורי הז טרסב םג
ירופיס תא ראתמ טרסה .יתלומעת יראטנמוקוד לופיט בור יפ לע
העבג לע םיגורה םיאצמנש םילארשי םילייח תצובק לש תוברקה
.םדיב לארשי לגדו ,םילשוריל ךומס ,םש אלל
,ןמדוג ןלא והז .םילשוריב שחרתמ םיגורהה דחא לש ורופיס
עוצפכ .עגפנו ,רייתכ ריעב המחלמה ץורפ תעב אצמנש יאקירמא
שטנ עודמ .ומעל םיקולא לש וסחי לע ברה םע חוכיו להנמ אוה
.םילשוריב בוש ותוא שטונ אוה עודמו ,האושב ותוא
אצויו וב תלפטמה תוחאל ףרטצהל טילחמ אוה ותמלחה ךלהמב
.העבגה לע ברקל המיע
בלשל ןוכנל אצומ ,ןוסניקיד דלורות ,ידוהי -אלה יאמבה אקוד
הארמה עטק בלשמ אוהשכ ,הירוטסהו תודהי לש המינ טרסה ךותב
הרות ירפס םיאשונ םהשכ הקיתעה ריעה תא םינפמה םידוהיה תא
.ןברוחה תא םיריכזמו ןשעהו שאה ךותב
םילייחה ינפל (ןידי יסוי) דקפמה רבדמ ריעה לע ברקל םדוק
םידוהיה לש הבישה לע ,םילשורי תומוח עקר לע ,םוד םידמועה
.שדוקה ץראל

60 -ה תונש
קפואב תיארנ הניא 1967

העדותהמ תקחמנ טעמכ םילשורי םימיה תשש תמחלמ דע
בולרפ דוד לש יראטנמוקודה וטרס "םילשוריב"ל טרפ ,תיעונלוקה
.1967 -מ רהוז ירוא לש "דליו םימי השולש"ו 1963 -מ

(1963) "םילשוריב"

טרסמ םלעתהל רשפא יא יתלילע אלו יראטנמוקוד ותויה תורמל
ימואלה סוזנצנוקה תא טעמכ ףקשמ אוהש ינפמ ,בולרפ לש הז
.םיששה תונש לש םילשוריל סחיב
םילשורי לש ישונאהו יזיפה היפוי תא ראתמ בולרפ לש וטרס
היתומוקמש ,ךכל תלגרתמו התקולחל הניכסמש תאז ,השדחה
.המוחל רבעמ ורתונ םישודקה
תימלשורי המצ תעלוק וקורממ הלוע אליממ תנוכשה המוח-תיבב
.הקיתעה םילשורי תמוח לע ףיקשמה ןולחה דיל ,הלש תבל
םייאמ אל לובגכ אלא ,ריע תקלחמכ תיארנ הניא אליממ תמוח
ריעל םיקדסו םירוח ךרד םיציצמ םיריית .תונידמ יתש ןיב
.לובגל רבעמ ץפוק קחשמ רודכ .תרחאה
תאצמנ ריעה .םיברע ןיא .םידוהי םלוכ .השדח הלוכ םילשורי
ןואיזומו םר תעבגב הטיסרבינואה תא םינוב .היינב תפונתב
.הדיל םילשורי
ןשיה וטרסמ עטקכ ,ןשי טנמונומכ קר עיפומ יברעמה לתוכה
ב ומליצש יטירבה ידוהיה ,גרבזנור (יירומ) השמ לש ןבל-רוחשב
םיקיתע םידוהי םע ,קיתע דירש אוה .םולח וניא לתוכה .1911
.ןשיה בושייהמ
רולקלופ גצומכ םיפלוח םירעש האממ םינקוזמה םידוהיה םג
תרבדמ איהשכ ,הרזומ תעמשנ הייתדה תררושמה הדלזו ,תואטמסב
.םהיניב אצמנ ילואש ,חישמה לעו םילשורי ינצבק לע
רויצ ןתונש ,גרבנירג םדא ידי לע תושיגרב םלוצמ טרסה
לותחו ארוק לוגנרת ,םידקור תובוחר יקנמ םע ריעה לש לרווקא
.העיקשה תא ריתסמו המוח לע בשייתמ
ןיידע .תילאטנמונומ אלו תירוטסה אל .העוגרו הנטק םילשורי
ריע .טאייה אללו ןוטליה אלל ןיידע .ךומנ עיקר וק .תסנכ אלל
הווהה ןיד תא המלשהב הילע תלבקמ ,הרבעל תעגעגתמ הניאש
.דיתעה לע תמלוח הניאו

(1966) דליו םימי השולש"

תכרעמ ראתמ ,עשוהי ב"א לש ורופיס י"פע ,רהוז ירוא לש וטרס
,שולש ןב דלי ןיבל ריעצ ימלשורי טנדוטס ןיב הרזומ םיסחי
השולש לש תרמשמל הדי לע ול רסמנש רבעשל-הבוהאה לש הדלי
הלבר תוניחבל ןנוכתהל ולכוי ,הלעב םע ,איהש ידכ ,םימי
.הטיסרבינואל
דליה םע לייטמ רסוימהו דגבנה טנדוטסה םימיה תשולש ךלהמב
לש האוב תמדקה .תומל ול םורגל תנמ לע לכה השועו םילשוריב
.וייח תא הליצמש איה םאה
בל תמושת הברה תשדקומ עשוהי ב"א לש ירוקמה ורופיסב
,"השק ריע"כ ודי לע תראותמ איה .םילשורי לש התוימלשוריל
םידמוע עגר לכב וליאכ םיחותמ דימת הישנא" ,"םיתמ ריע"
ישודיחב םיקוסע ,תובישח יפדור םישנא" ,"רוצמ םהילע ליטהל
,הדובאה הבוהאה תומדב םג תאצמנ םילשורי ."םילמסו םילמ
.התוילותבו התשודק ,היפויב הנב םע הנודמכ םיתעל תזמורמה
ףאוש םילשורימ הירוטסהל טנדוטס ובש "תורעיה לומ"ל המודב
םימי השולש"ב ךכ ,תרמשמל וידיב םידיקפמש רעיה תא תיצהל
וידיב םידיקפמש דליה תא לסחל ףאוש היגולויבל טנדוטסה "דליו
תואיצמהמ רפוסה לש ותבזכא תעבומ םירקמה ינשב .רמשמל
הזה דליל אל" רמואכ ,המחלמה רחאלש תיתרבחה תיטילופה
."ונללפתה
,ירוטסהה טקפסאה הפ םג עלבומ בולרפ לש וטרסל המודב
,השדחה ריעה תא רקיעב םיטילבמ םילשורי תובוחרב םילויטהו
.תבזכנ הבהאל עקר תשמשמה

םימיה תשש תמחלמ
וידחי הל הרבוחש ריעכ

השדחה הירוטסהב םימ תשרפ וק תשמשמש הנש קפס אלל איה 1967
תינחור ,תילכלכ ,תיטילופ ,תיאבצ הניחבמ לארשי תנידמ לש
.םילשורי רורחש - םייונישב לודגה .תיגולואידיאו
החיפה "ונידיב תיבה רה" האירקהו לתוכב עמשנש רפושה לוק
.הלואגה תרושב תא לכב
תלבקמ הניא םילשורי .םולכ הרוק אל עונלוקל ןכ יפ לע ףא
.עונלוקב שדח דמימ
,הל רשק יסנה ןוחצינהש ,תירוטסה ,תינחור ,תיתדה הליהה
ןוט אל .שדח סחי אל .יתלילע טרס םושב המושיר הריאשמ הניא
אלו תושדח תויומד אל ,השדח הלילע אל ,שדח עבצ אל .שדח
.םישדח םיטקילפנוק
םע ,הירוטסהה םע ,תיבה רהו ידוהיה עבורה ,לתוכה םע שגפמה
הכאלמה תמלשה ,ירוטסהה לגעמה תריגס לש השוחתה .םולחה תמשגה
יתדהו יחישמה טהלה ,לארשי תנידמ תמקה לשו תואמצעה תמחלמ לש
ףא וחספ אלש תויטסימה תושוחתה ,םעה לש םיבחרנ םיקלחב טשפש
רעשב םיסנכנ ומלטצהש ,ןיברו ןיידכ םיחושק םיאיבצמ לע
עונלוקל ןוימדה תא תורגל םחוכב היה אל הלא לכ ,תויראה
.רחא ימלשורי
תא םילצנמו הקיתעה םילשוריב םימלוצמ םישדח םיטרס ,ןבומכ
ושעייש םיטרסהמ דחאב אל ףא ךא .םיירויצה היתוארמו היתובוחר
ימואלה עוריאה תובקעב התצוהש המרד אצמנב ןיא 1967 ירחא
.ותארשהב וא לודגה
תא וירחא םירמ וניא תימלשוריה תואיצמה האירממ וילא הבוגה
.הירופוא אלל ,רופא ,בהלנ אל ,תואיצמל ץוחמ ראשנש עונלוקה
,סנה תא לטבמ וליאכ ,הרקש המ לע עמש אל וליאכ ,עתרנ ,קפואמ
.וב ריכמ אל ,ול םיכשמ אל

(1969) "ילש וגרמ"

םילשורי לע ןושארה יתלילעה טרסה אוה ןלוג םחנמ לש וטרס
ןיב הבהא רופיס ראתמ טרסה ,םימיה תשש תמחלמ ירחא השענש
הנבל) םילשורי תוביבסב יחרזמ םילוע בשוממ הריעצ תירפס
דדוע) תירבעה הטיסרבינואב רוספורפ ןיבל (ןייטשלקניפ
םוחה תאו תוילותבה תא תירפסב אצומ 40 -ה ןב רבגה .(ימואת
.םילשורי חרזמב הבהא לש תוליל המיע הלבמו ותשאל ודבאש
תוצוחב הז תא הז םישפחמו הזל הז םיבהאנה םידבוא טרסה ךלהמב
ינש ןיב רבועש ןטק רשג לע ףוסב םישגפנ םה .הקיתעה ריעה
.ןבא ינבמ
אשונ לעב רופיסל דבלב תנמדזמ הרואפתכ םילשורי םעפ דוע
הז בלשב ןיידע דדוחמ קיפסמ אל אשונ - יתדעה רעפה - יתרבח
.םירתנפה תעפוה ינפלש ,תילארשיה הרבחה תוחתפתהב
לשמכ לצונמ - החרזמו ריעה ברעמ דוחיא - דוחיאהו רשגה
הרבחב ברעמהו חרזמה ןיב םג הבהא לש דוחיאל הלאשמו
.תילארשיה

70 - ה תונש

(1972) "הזור ךתוא בהוא ינא"

השמ אוה יאמבהו ,םילשוריב ןלוג םחנמ לש ינשה וטרס והז
.יחרזמ
הזור תיכרותה הפוקתה לש םילשוריל ,הרוחא ונתוא ריזחמ טרס
תב .הקיתעה םילשוריב ידוהיה עבורב תררוגתמ (םדא תב לכימ)
,תמה הלעב-יחא לש ותורגבל תוכחל תצלאה איהו תנמלאתמ איה 21
.הצילח הל ןתייש (ןמרטוא יבג) 11 -ה ןב םיסנ
,הצילח הל תתל ברסמ אוה ,תווצל ועיגה םע ,ןכמ רחאל םייתנש
תחלושו תדגנתמ ולש החפשמהש הלא ,השאל התוא תאשל טילחמו
ינפל שממ .החפשמ תבורקב בהאתמ אוה םש ,יקינולסל ותוא
אקווד ול הכחמ הלודגה הבהאהש ,ול הלגמ תודיתע תדיגמ הנותחה
.הזור םע ןתחתהל ,םילשוריל רוזחל רהממ אוהו ,תרחא ריעב
.רתויב םיימלשוריהו רתויב םיפיה םיילארשיה םיטרסה דחא והז
.בהז לש רהוזב התוא עבוצ ,ריעה םע יעונלוק דסח השועש טרס
לש יתוכלמ ןמגרא וא ,תוכלמ דגבכ גלש היוטע הקיתעה ריעה
םינומעפה לוק ,םילדגמהו תופכה ,תוגגה ,תואטמסה .העיקש
לע םישרופ ,םיידוהיה הליפתה תולוק םע דחי ,ןיזאומהו
ףלא לש המוסק הריווא .תיחרזמ תודגא ריע לש קוד םילשורי
הינומרהב תויח תידוהיו תיברע תיחרזמ תוברת הב ,הלילו הליל
.הבוט תונכשבו

(1989) "בוט ןמיס ילתפנ לש ויתושנ ףלא"

לש הטרס אוה תרחואמ רתוי הפוקתב השענש וחורב ול המוד טרס
.ירס הינב ןד לש ורפס י"פע ,םדא תב לכימ
שיא .םירשעה תונשמ םירכובה תנוכש לש םילשורי תראותמ ןאכ
.ותנאת תחת שיאו ונפג תחת
לוק .הדילו הנותח יסכטבו קוריב תלבוט תידרפס םילשורי
.םירופיצ יפוצפצ םיעמוש דוע תיבב .הייסנכ ינומעפו םילוגנרת
קחשמ (קלופ יסוי) הלעבו ,המצ שי (ןייטשנילק הטיר) הרוביגל
אל םג .האופרל יזנכשא הב ןיאש םילשורי תאז .תזורחמב
ןב אלו לצרה אל ךא ןיידע .המק אל דוע לארשי תנידמ .םילגנא
.ומצע ךותב רוגס םלוע איה הנוכשהו ,ןוירוג
,רחא שיאמ דלי ןטבב שי הרולפל תאז המותח תימלשורי הנוכשב
לוכי אל ,לעבה ,בוט ןמיס ילתפנ הז תאו .תעדוי אל איהו
הרובקל האיבהלו םירבכע לערב התימהל ץלאנ אוה ןכלו ,חולסל
.תומדוקה ויתושנ תא רבקש יפכ
תיביאנה ,תידרפסה ,תדחוימה םילשוריל אוה ןאכ םג עוגעגהו
לש התשילפ יפלו הנידמה ץורפ ינפלש םימיה לש המיענהו
.חרזמל תיזנכשאה הילעה וא ,תיפוריאה היצזליויצה
הנוכשהו תיבה לש תויטסלפו הריווא לע תטייפתמ םדא תב לכימ
,םילודגה םירדחה ,תורצחה ,תואטמסה ,המצה ,שובלה .תיחרזמה
שמשהמ היובח תילולפאו הקרקרי רתוי םילשורי ,תוהובגה תורקתה
.תרוונסמה תינוכית חרזמה

(1979) "םיעגר"

,"םיעגר" ,רחא טרס םדא תב לכימ השוע ,1979 -ב ,ןכ ינפל
אוה "םיעגר" .םילשורי םע יתרגש יתלבו דאמ ישיא גולאיד אוהש
תב לכימ) הלוי - תוריעצ תוינמא יתש ןיב הברקו הבהא רופיס
ןאו ,רפס בותכל םילשוריל תעסונש ,תיביבא לת תרפוס ,(םדא
.ריעה תא םלצל האבש זיראפמ תמלצ (ןויטאק טי'גירב)
הקיתעה ריעב םירויסב ןא םע הלוי הלבמ רפסה תא בותכל םוקמב
ךרדו היתוברוחו היתואטמס ךרד םייתשה ןיב רשקה .המוליצבו
ראשיהל ןיב המלידב הלויו ,קדהתמ ריעה לש תטיופמה התריווא
לתב (ןייד יסא) יבא ,הלש רבגל רוזחל ךרוצה ןיבל ,ןא םע
תא דחי ולבי םתשולשו ,םילשוריל ומצע יבא עיגי ףוסבל .ביבא
.הלילה
הלוי לש התיבב םעפה .בוש םייתשה תושגפנ ךכ רחא םינש שמח
יפ לע ףאו .תוהמיא ןהיתשו .יבאל האושנ רבכ הלוי .ביבא לתב
ויהש רשוא יעגר םתוא תא בוש דוכלל הלילה ךרואל תוסנמ ןה ןכ
.םילשוריב םהל
אלו "תיתרבח" אל ,"תיטילופ" אל איה "םיעגר" לש םילשורי
הבהא תווח םישנ גוז הב ריע ,תישנ םיילשורי אלא ,"תירוטסה"
עיקר וק ידי לע תשגדומש תוישנ .תישנה םילשורי לש התועצמאב
לש "םיאובחמ"ב עיקרה וקל דוגינב) .םילדגמ אללו תופיכ אלמ
.(תופיכ אללו םילדגמ קר אוהש ןמלוו
תא תשפחמש תטייופמו הנידע תיריל תמלצ לש םילשורי תאז
,תושוטנ תוגירדמ,ריקה בוזיא תא ,הברוחה תא ,עבצה תא ,רואה
.ןבואר לש הליה םע תיז יצע ,תוקיתע תומוח ,תוליפא תואטמס
השועש םילשורב ןאכ שי המ .ןדע ןגמ רשי אב רואהש המדנ"
הלוי תרמוא "?הניכשה ארקנש המ הז ילוא ?הרוכיש ומכ שיגראש
.התרבחל
שופיח ןיאש ומכ .תד ,הקיטילופ ,הילאוטקאל זמר ןאכ ןיא
.שדוק ריע ירחא
.תורכזנ ןה ,"הזורולד הייוהו לתוכה תא ונחכש"
,טסב םיעיפומ םניא םיירצונ וא םיידוהי םירתא םוש ,ןכאו
התוימלסומ וא התויחרזמ תא טילבהל ידכ אל תגצומ עלסה תפיכו
.התוישנ תא אלא ,ריעה לש
הירוטיהכ הקוחמ .תירויצו דאמ תישיא הז טרסב םילשורי
.תויביבא לת וא תויאסירפ תויווחל המבכ תמייקו ,תוברתו


(1973) םירופיכה םוי תמחלמ
ליצאה ארפה

אל יברע-ילארשיה טקילפנוקהש הריכזמ םירופיכה םוי תמחלמ
םיטרסהו ,םימיה תשש תמחלמ רחאל םג ומויסל ןיידע עיגה
התומלשו התודחא תא וילאמ ןבומכ ולביק הכ דעש ,םיימלשוריה
,תודע ןיב םיפסונ םידוחיאל הרופטמכ התוא ולצינו םילשורי לש
ןמיס תאז תודחא לע וישכע םיליטמ ,םינימ ןיבו תותד ןיב
.הלאש
.ןמלוו ןד לש םה הז ןוויכב םינושארה םיטרסה ינש

(1975) "ילש לאכימ"

גוז לע אוה,זוע סומע לש ורפס יפ לע ,רופיסה
(איבל תרפא) םיובנירג הנח .יניס עצבמ ברע םילשוריבםיטנדוטס
דימלת (רלטוק דדוע) ןנוג לאכימו ,תירבע תורפס תדמול
םהינב יתימא רשק רדעהב .םיזופח םיאושינ םיאשינ ,היגולואיג
ינש םע ןימ-תויזה ןה תויזהה .תויזהבו תודידבב הנח תעקוש
לילחו זיזע ,םייעזגו םיפי םיסוס יבכור ,םיברע םיריעצ
רורחשה תמחלמש ינפל ,התודלי תנוכשב םירבח הל ויהש ,םימואתה
.םהיניב הדירפה

(1980) "םיאובחמ"

תפוקתב (הידה םייח) רשע ןב דלי ,ירוא לע רפסמ "םיאובחמ"
הרומהש הלגמ ירוא .םילשוריב םיברעהו םיטירבה דגנ קבאמה
םייקמ (ירובת ןורוד) היגולואוזל טנדוטס ,ןבלב ,ולש יטרפה
וקלח תא תתל םוקמב ,ותטימב םיברע םיריעצ םע תוידוס תושיגפ
.ימואלה קבאמל
אוה יברעה .הרופטמ התוא תא ןמלוו ןד עיצמ םיטרסה ינשב
סוס לע בכור ,הזח ףושח הפי ,ריעצ .יעזגה ,ליצאה ארפה
.תילארשיה תימואלה תינימה הגרעהו הבהאה אשומ אוהו ,יליצא
עוקש ,ףגוסמ ,סופר ילארשי טנדוטס דימת אוה טסינוגטנאה
.ותביבסל רזומו רזו ,הילוכנלמו תודידבב
םירז םידוהי לש ןה םג רופיסה-עקרב תופסונה תויומדה
ץראו תרחא הביבסל םיעגעגתמה םיכיישו ,הביבסל םירכונמו
קוסעה ,(ןומרע ןימינב) "םיאובחמ"ב דליה לש ובס והזכ .תרחא
תינמרגמ ןאמ סאמותל "היצנוב תוומ" רפסה םוגרתב ןמזהלכ
אלא ,טרסב םישיגדמ ,םילשורי לע רפס בתוכ וניא אוה .תירבעל
.תינמרג ריעב קסעתמ
יטילפ םידלי תלצהב העוקש ,הפוריאב דימת (רוגמלא הליג) םאה
ירוטנ םה טרסב םיפסונ םידוהי .לארשי ץראל םתאבהבו האוש
.ריעסמה חרזמל םירז יאדוב ,םירעש האמ לש אתרק
לארשי ץרא לש טארוטקוד תביתכב קוסע "ילש לאכימ"ב רוביגה
תרחא הניכש ,םיה תחת התיה דועשכ ,םירואזונידה ןדיעב
םינקז וא האוש יטילפ ,םילוח ,םיקתונמ םידוהיה לכ .תעגושמ
תוריעצהו תויתימאה ארפה תויח םה םיברעה .הפוריאל םיעגעגתמש
.יעבטה ןמוקממ ושרוגש

80 - ה תונש
הדפיתניאהו ןונבל תמחלמ

םילשוריב תולג

ינמיס תא רתוי דוע תודדחמ הדפיתניאהו ןונבלב תכובסתה
ימצעה ןוחטיבב רתי-םוסרכ ןמתסמ םיאבה םיטרסבו ,הלאשה
.ימואלה

(1989) "םילשורי ךלמ ומיח"

שחרתמ ,קוינק םרוי לש ורופיס י"פע ,ןמטוג סומע לש טרסה
ךפוהש רזנמ ,1947 לש םילשוריב הבלצמה קמעב רזנמ ךותב ולוכ
םיעוצפה תורשע ןיב .תוברקה יעוצפל רתלואמ םילוח תיבל
בד) ומיח .ומיח םג אצמנ תובדנתמו תוריזנ ידי לע םילפוטמה
ךא ,תובבל שבוכו הפי ,םילשוריב תונוכשה ךלמ םעפ היה (ןובנ
.ססוגו תושובחת הסוכמ ,םייפג עוטק ,רוויע לטומ אוה התע
,תידנולב תיביבא-לת היפהפי ,(יחמק הנולא) ץיבורוה לטומח
תרסמתמו ,לילגב תוברקב הרבח תא הדביאש רחאל תבדנתמכ העיגמ
י'גנארפ םשארבו) ,םירחאה םיעוצפה .ומיחב לופיטל הלוכ
.ססוגב םתאנק תא םיניגפמ (ןצילה אסא ורזועו ,גיהנמה
דגנ הבורה תא ומעזב ןווכמ רוכישה ןצילה הנידמה תזרכה לילב
איה וליאו ,וידימ ואיצוהל לטומח החילצמ ישוקב קרו ,םיגגוחה
תקירז ול הקירזמ ,הבהא ומיחל קינעהל תורשפאה רסוח ךותמ
.תוומ
לארשי ץרא לכו םילשורי תומצמטצמ "םילשורי ךלמ ומיח"ב
.םיססוג המחלמ יעוצפ לש הרובחל התיסולכוא לכו ,דחא רזנמל
וא ,תוריזנ ןהו ,הב תוטלוש םישנהש ,תיעבט אל הרבח תאז
.תוינלטק
וניאש םוקמב םיאצמנש םירז םישלופ םה םילארשיה םילייחה
- ןמזה לכ םיעמוש תיתייסנכ הקיזומ םוקמב .יעבטה םמוקמ
.ינוקרי הפי תא - רעצה הברמל
וניא ,תיחרזמה הרובחה ךותב םידדובה םיזנכשאה דחא ,אסא
ףוס ףוס ןתונ אוה הנידמה תזרכה לילבו ,תורזה תא תאשל לוכי
טילקת םש אוה ,ףולש הבור וידיבשכ .םיסומכה וירוסייל רורד
הקיזומה תא ועמשת םתא וישכע" :ונורג אולמב קעוצו ךב לש
"!ךב תצק םע המהוזה תא רהטא ינא !ילש
רז םע ידי לע שובכה ,תורצנה לש הרצמבכ תגצומ םילשורי
.תואיכ תיפוריא אל ,הרז תוברתו
הנודמה םעפה .בלצנ אל םא ,תמ "םילשורי ךלמ" טרסה ףוסב
ומיקהל םוקמב ,תומל ול תרזוע ביבא-לת ןופצמ תידנולבה
.הייחתל
וא ,המחלמה ךשמהל ואציי םימילחמהו םירבקנו םיתמ םיססוגה
.ביבא-לתל
ןותנ ,קירבמו חצחוצמ ,ותוולשל ףוס ףוס רזוח הנופמה רזנמה
םינומעפה לוק .םיימשל ןואגב םיאשינ ויבלצ .תוריזנה תטילשל
.ללחה תא םיאלממ ךב לש הקיזומו

(1989) "םילשורי ןילרב"

טחוש הינמ לש ןרופיס תא בלושמב ראתמ יאתיג סומע לש וטרס
.לארשי ץראל ןתיילעו רליש רקסל הזלאו
יטסילאיצוסהו ינויצה ןויערה תא םישגהל היסורמ האב הנושארה
אוצמל ידכ חלודבה ליל לש ןילרבמ האב הינשהו ,ץוביק םיקהלו
.הדגאבש םילשורי
יברעהו לארשי ץראל תורזכ תוגצומ תורוביגה םירופיסה ינשב
ילעב םייברעה תא ךפוה הינמ לש ץוביקה .לשונמו לצונמכ גצומ
תכלוה רליש רקסל הזלא .קשנהו ףסכה חוכב םיטילפל עקרקה
תרעוב ריעה תא האור (1945 -ב התמש) איה .םילשוריב דוביאל
.םידוהי םירטוש ידי לע םיגרנ םיברע םידליו הדפיתניאב
תואיצמ לכמ תקתונמ ריע איה יאתיגו רליש רקסל לש םילשורי
תרוסמ יפ לע יטנמורה חרזמל רתוי תכיישו ,תידוהי תירוטסה
.תינמרגה תוברתה
,תיברע תיחרזמ םילשורי לע תמלוח תררושמה הינמרגב רבכ
."ףוסוי ךיסנה" - יברעה יוניכב המצע תא הנכמו
לכמ טבינו ,ריעל למס שמשמה יזכרמה טנמונומ אוה עלסה תפיכ
תוייפכ ישובח םיברע .הב לסלתסמש הז אוה ןיזאומה לוק .הניפ
.היתואטמסב םיביבותסמ
ישובל ,םירעש האמ יבשותל טרפ ,הב ןיא ידוהי רבד םוש
רליש רקסל םהמ הינמרגב הלאל םימוד ,למיירטשהו תוטופקה
השובלב םייציקה תובוחרב ןיידעתכלהמה ,המצע הל םימודו ,החרב
היידוהי .הרזוהדדוב ,הצונ עבוכו רוחש הוורפ ליעמ ,יאנילרבה
.םילשוריב הלוג
"ילש לאכימ" ומכ ,"םילשורי ןילרב"ו "םילשורי ךלמ ומיח"
תוקפרתהו תידוהי םילשוריל תורזו רוכינ םיאטבמ "םיאובחמ"ן
הקיטנמורה חסונ ,ליצאה ארפהו תיבה-ןב יברעה םע תוהדזהו
.תינמרגה
רזגמ לש תוחפל ,ימואל חור בצמ םיגציימ םיטרסה תעברא
יאתיג ,ןמלוו - עונלוקב ויגיצנ רשא ,דחא ילארשי יטילופ
.תינמרגה תוברתל הקיזילעב םה - ןמטוגו

90 - ה תונש
ולסוא םכסה
הסידוא תוגרדמ

(1994) "םלשורוא"

אוהש םושמ ,יתלילע וניאש תורמל ,הז טרסמ םלעתהל רשפא יא
אושכ ,שדח אישל התוא איבמו וזה תיטילופה הדמעה תא ןיצקמ
ןמסמ ילוא אוה ךכב .התקולחל אלא ,םילשורי דוחיאל אל ארוק
םכסה תובקעב ףירחמה 90 -ה תונש עצמא לש יטילופה חתמה תא
ןיבר חצרש ,לאמשהו ןימיה ןיב םיסחיה דודיח תא רשבמו ,ולסוא
.םאיש תא ןמסמ
,םילשוריב עונלוקל רפסה תיב דימלת ,עבג ןד לש רצקה טרסה
.תיברע היוהו םיברע קר סלכואמו הקיתעה ריעב ולוכ םלוצמ
תותיפ תלגע המוצע תוריהמב לגלגמ יברע רענ טרסה זכרמב
,תנכוסמ תורדרדיהל תכפוה וז .םדא המוה תוגרדמ בוחר דרומב
.ץראה לע תורזפתמ תותיפהו תכפהתמ הלגעה ,הטילש דבאמ אוה הב
םירבועה תא תרדרדימה הלגעה לש הטבמ תדוקנמ תטלוק המלצמה
.תומעוזו תומוטא םינפ םע ,לאקעו היפאכ ישובח ,םיבשהו
.םילשורי אל ."םלשורוא" איה תאז הפ
.תומיזמ תשחורו תמייאמ ,תילולפא תיברע ריע
דמוע לכה .הנכס ןועט לכה .הסוחד הריואהו ,ידוהיל ןמיס ןיא
.ץוציפל בורק בצמה .רדרדיהל
,לש תיסאלקה הניצסה לע תססבתמ טרסה לש תיזכרמה הרופטמה
הכפהמה לע ןייטשנזייא לש וטרס ,"ןיקמויטופ"ב קוניתה תלגע
.תיסורה
הכותב קונית םע רוכזכ תלגלגתמ הלגעה תירוטסה הניצס התואב
םירוי ,רצה ילייח ,םיסגלקש ירחא הסידוא תוגירדמ ךרואל
.תוומל םאבו ףופצה ןומהב
,םיסגלקה םה ימ שחנל השק אלו ,תותיפ - קונית םוקמב הפ
.רצה ילייח
"םלשורוא"ל בולרפ לש תטייפתמהו העוגרה םילשורי ןיב קחרמה
.1994 -ל 1963 ןיב קחרמכ אוה עבג לש תנכוסמהו תמעוזה

םיידוהי םיטרס
ןוויכ תאירק

היישעה ךותל םיננתסמ ,תכרעמל ץוחמ ומכו ,עיתפמ ןפואב
םילשורי עקר לע םישענה ,םיגירח םיטרס השולש תאזה תיעונלוקה
רוא" ,יול יגח לש "טסוגואב גלש" :םה השולשה .תיתרוסמ-תיתדה
הנליא לש "המוחל רבעמ"ו דלפנרוק יבוקו ןנור יחצ לש "זונג
.םייתד םירצוי י"ע ושענ םינורחאה ינש .רימז

(1993) "טסוגואב גלש"

לש היזיולטו עונלוקל גוחה תקפהב ,יול יגח לש וטרס
הביבס םע גולאיד רוציל ןויסנ אוה ,ביבא לת תטיסרבינוא
.תיקלטיאה תידוהיה הליהקה - םילשוריב דאמ תמיוסמ תיתד
(רנ ןב ילג) המענו (רגרביוה ימר) יביבא-לתה לאירבג
תמלענ ופוסבש ,ביבא-לתה ןושאר הבהא ליל םילבמ תימלשוריה
לש תויתדה תונוכשב הירחא םישופיח עסמל אצוי לאירבגו המענ
.םילשורי
(ילאירא ליגיבא) יליטנס הרדנסלא וישופיחב הוולמ לאירבג תא
.המענ לש התרבחו וב תבהואמש החפשמ תבורק
,תידרח תיזנכשא החפשמל תב איה המענש םידמל ונא טרסה ךלהמב
תיתרוסמ החפשמל ןב אוה ינוליחה לאירבג םע הלש רשקל תדגנתמש
לע ,החפשמה תבוקר ,הרדנס תא הפידעמש ,יקלטיא אצוממ תידרפס
.הייזנכשאה ינפ
ברה ,יזנכשאל האשינו התעט (ןורקוש) הרו ומיא תוחא ,ותדוד
תא ךירדתש תאז איה הרוו .התועטמ תלבוס איה םויה דעו ,ךברוא
.לאירבגב תוכזל ךיא הרדנס
תחאב הבושתה תורזוחל הבישיב תאצמנ המענ ,הל הלגמש תאז איה
.לאירבג םע םשל תאצוי איה התצע יפ לעו ,תויולחנתהה
הילע רתוול בוהאהמ שקבת המענ ,התוא םירתאמ םה תואלת רחאלכ
.הבהאה םשב
ףידעת היזנכשאה .הבהאב הכזת הידרפסה .בוט לכה בוט ףוס
.תויולחנתה
ךותל ילארשי טרס שלופ הנושארלש ךכב םיוסמ הנפמ הווהמ טרסה
תובישי ,תסנכ יתבב רקבמו סנכנ אוה הנושארל .תידרח םילשורי
תומוקמ ,םילשוריב םיזנכשאו םידרפס םייתד םידוהי יתבו
.םמויקב ןכל םדוק ריכה אל עונלוקהש
יתד ,יתדע "שלושמו לופכ חתמ היח "טסוגואב גלש" לש םילשורי
.יטילופו
תחרוב ,הבהאמ תעתרנ טרסה יפ לע תיזנכשאה תידרחה תוינוציקה
.תויולחנתו תובישי ,םייריזנ תודסומב תרגתסמ ,ביבא לתמ
,תבהוא ,תינוליח - הכופיה איה תידרפסה תונלבוסה וליאו
.תויולחנתהמ תקחרתמו תיביבא-לת
.וטירסתב יוקלו ךחוגמ ךא ,ולש ילאוזיוה דצב ןנערמ טרס והז
ידיל תועיגמ אל ןה ,ןוידל תויוארו תונינעמ ויתונווכ םא םג
.שומימ

(1994) "המוחל רבעמ"

"הלעמ" עונלוקהו היזיולטה תויונמאלו תרושקתל רפסה תיב
עונלוקל איבהל םייק אוה ןהב תוטעמה םינשב חילצה םילשורי
- םבורב םייראטנמוקוד - םיחיטבמ םיטנדוטס יטרס המכ ילארשיה
.ידוהיה םלועל יוטיב ןתינ םהב
תיב תדימלת ,רימז הנליא לש הטרס אוה הלאה םיטרסה דחא
.םירעש האמ לע ,רפסה
דחא לש רויצ וא ןורטאית תרואפתכ הז טרסב תיארנ םירעש האמ
ףוגה תפס וב ,יגאמו ירותסמ םלוע .םייניבה ימי ירייצמ
הנידמ .שידיי איה תרבודמה הפשה .ונלש הלאמ תונוש שובלהו
.לארשימ תקתונמו תומוח תפקומ ,הנידמ ךותב
תא תצרופ ,םירעש האמב היחש הבושתב תרזוח ,רימז הנליא
תובבודמ ,תובבלהו םיתבה לא השיגר המלצמ םע תרדוחו תומוחה
ימ" .םהיתודרחו םהיתולאשמ ,םביל ישחר תא העימשמ ,םישנאה תא
,דחאב רמוא "קרב ינבב רוגל ךירצ םילשוריב תויחל הצורש
אוהו אובי חישמ .ןקתנ אל םלועה תא ונחנא" :תמחנמ תרחאהו
."ןקתי
דחפב היחה תידוהי עבט תרומשב הבהאב עוגנל חילצמש טרס והז
תושעיהל היה לוכי אלש טרס .תומוחל רבעמש םידוהיה ייותיפמ
.תודהיל המח הקיז לעב ,ידוהי עונלוק שיא ידי לע אלא
.ד"נשת תנשל ידוהיה טרסה לביטספב ןושארה סרפב הכז טרסה

(1994) "זונג רוא"

ךרואב יתלילע טרס ותויהב ,וגוסמ ןושארו ןפוד אצוי ןויסינ
.תינוכית הבישי ידימלת ידי לע השענש אלמ
יחרפ" אביקע ינב תבישימ םיריעצ ,דלפנרוק יבוקו ןנור יחצ
תא ראתמה טרס (םיינבבוח םיעצמאב) םימייבמו םיקיפמ ,"ןרהא
םילשוריב םידובאה שדוקה ילכ ירחא םירענ תרובח לש הישופיח
.וננמז תב
םירוהה הב ,רישעה ידוהיה עבורה לש םילשורי איה תאז
הלא םה םידליהו ,היזופניאל ומכ רדי'זירפלו ןופלטל םירבוחמ
שדקמה ילכ תא אוצמל - תומולחל תוירחאה תא םהילע םילטונש
.זונגה רואה תאו
תת תורהנמב שוליב לש תנכוסמ הקתפרהב ךורכ הלא לש םייוליג
.אצמנ זונגה רואהו ירשפא יתלבה הרוק ףוסבל ךא ,תויעקרק
ןוידל יואר יתוברתויצוס יעונלוק עוריא אוה "זונג רוא"
לש זעה ךרוצה - ותקפה םצעב אטבמ אוהש המ לשב ,בל תמושתלו
.םייעונלוק םילכב ומצעב אטבתהל יתדה ידוהיה םלועה

יקלטיאה עונלוקב םילשורי

ינוזגו ינולאג (א
אמור ךותב םילשורי

תא חוכשל המצעל השרמ הניא היסנכה זכרמו עונלוק זכרמכ אמור
עונלוקה תודלות תישארב רבכ םירהממ םיקלטיא םיאמבו ,םילשורי
."םידוהיה ךלמ" לש וריע תא טירסהל
ו "סוטסירק" תא םייבש ינולאג ןימראק :םה םהיניב םימסרופמה
1913 -ב "הנילדגמ היראמ"
יפ לע 1918 -ב "תררחושמה םילשורי" תא השעש ינוזאגו
.וסאט וטאוקרט
תורישעה תוברוחה .אמורב תקפומ הלא םיטרסב םילשורי
דימעהל םתוא ודדוע תיקלטיאה הריבה לש םייקנעה םיטנמונומהו
דימת איה הקפההשכ ,תירצונה הריבה בלב םידוהיה תריב תא
תושובלתה יריתע ,דווילוה לש םיירוטסהה םיטרסה חסונב ,הרקי
.תורואפתהו

יליריפז (ב
תינויזיולט הבילצ .תאזאזראווב םילשורי

תומוקמב םילשורי תא םישפחמ ונימי ינב םיקלטיא םיאמב םג
:םירחא
1974 -ב םילשוריב היה יכ יל רפיס אוה יליריפז םע יתוחישב
.החלצה אלל לבא ,"תרצנמ ושי" וטרס תקפה ךרוצל
אל םאלסיאל םישודקה תומוקמה .תויתד-תויטילופ אקוד תוביסה
.יטמלבורפ אשונב קסעתהל ושש אל םידוהיהו ,תורצנ וליכיש וצר
םילשורי ירייצ לש תויתוכלמהמ קחרתהל ידכ הנה עיגה וירבדל
תושובלתהו סנסנרה תובילצו ינופצה גלשה םע םייניבה ימיב
יחש ,ירוטסה-ידוהי ושי תושעל תנמ לע ,ץנרולפמ םיאקנבה
.ומוקמו ונמז לש ידוהיכ גהנתהו
,תופיכ ישבוחו תותילט ישבול םידוהי וטרסב םיעיפומ ןכאו
הנב םילשורי תא לבא ,םיידיסח םיריש םירשו תירבעב םיללפתמ
ןומרא תא ,סיליבולווב ,סנכממ קוחר אל ןטק רפכב ,וקורמב
סירדיא יאלומ רפכב תרצנ תא ,םורדב תאזאזראווב סודרוה
אתלוגלוג תאו ,"ראבו םחל חיר ןיידע וב שיש םוקמ" - סאלטאב
.סינותב הבר'ג ידוהיה יאב הבילצה םוקמ
(סומידוקינ) הייבילוא סנרולכ עונלוק יבכוכ לש םכתופתתשה
דור ,(לודג ןהכ) ןיווק ינוטנא (סודרוה) בוניטסוי רטיפ
םילשורי תא תכפוה (ושי) לוואפ טרבורו (סוטאליפ) רגייטס
.תיטתניסו תינויזיולט ,תיאקירמאל יליריפז לש תיאקורמה

הזסרוקס (ג
.ותטימב תמ לאה .וקורמב םילשורי

לש ןורחאה ויותיפ"ב ,יקלטיא אצוממ יאקירמאה הזסרוקס םג
לצנמ אוהשכ ,םירוזיא םתואב וקורמב םילשורי תא םלצמ ,"ושי
.זא לש םידוהיה םוקמ תא אלמל םויה לש םיאקורמה תא
יח דרוי ותוא הארמו םירצונה יהולאל תרחא סחייתמה ,הזסרוקס
ורשוא תא האור ,םידלי דילומ ,הנילדגמ םע ןתחתמ ,בלצהמ
אל וליפא ,הבוט הבישב ותטימב התומת ןב לככ תמו הזה םלועב
.תיתימאה םילשוריב םילשורי תא םלצלו תוסנל זעה
ידכ ,ינקורמ דוביעב לאירבג רטיפ לש הקיזומב רזענ אוה
התריווא תא םילילצה חוכב בואב תולעהלו תוסנל
.הקוחרה םילשורי לש תיגולותימ-תירוטסהה

ינילוזאפ (ד
םיטסישפב םישובל סודרוה ילייח ,הריטמב םילשורי
תא ינילוזאפ הנוב " IL VANGELO SECONDO MATTEO" וטרסב
.הריטאמ לש קיתעה קלחה ,יסאסב ,הילטיא םורדב אקוד םילשורי
תא ץראב קיפהל תורשפא קודבל ידכ ,1964 -ב הפ רקיב אוה םג
PALESTINA" וטרסב ץראב ולש רויסה תא םליצו ,טרסה
ול המיאתמ הניא םילשוריש טילחה ךא , " SOPRALUOGHI IN
םלוע לש תונומת המכ יתשגפ עסמה תליחתב" :םילשורי ליבשב
,תינרדומ הישעת ,םיצוביק יתיאר ךכ רחא ,יברע רקיעב קיתע
אוהו ."םיאתמה םוקמה הז ןיאש יתנבהו ,תינרדומ תואלקח
.םידונמה .רחאה םה יכ םידוהיה תא יתבהא דימת" :ףיסומ
םה .בורה םה .םינוש אל םה ,םתנידמ םע ,וישכע .טועימה
,םשה שודיק לע תוומב םיפולא ויהש ,םה .בזכאמ הזו ,המרונה
יל השק הזו ,ילאמרונלו בורל וכפה ,ילמרונה דגנ רחאה תמחלמב
".לכעל
םורדב היינע תא תלצנמה הילטיא איה ינילוזאפ לש םילשורי
,ףוסוליפ ,ררושמ ,םיינע גיהנמ ,ושי םע דדומתהל תצלאנו
,ומצע ינילוזאפל המודב ,ארוקה טסיסקרמ-טסינומוק רקיעבו
.ונמז לש יתדהו ילכלכה ,יטילופה דסמימה דגנ הכיפהמל
םיאמורה םילייחה ,םיטסישפ םילייחכ םישובל סודרוה יליייח
ינפ .רמוככ שובל ןטשהו ,םייקלטיא םירטוש ומכ םישובל
םיטנמלאו םיינעה םורדה ינב לש תבורעת םה םתביבסו םירכיאה
,ו'צאסאמ ,הקס'צנרפ הלד ורייפ ,יל'ציטוב לש םהירויצמ
.תברועמ הקיזומה םג .םייקלטיאה ומרוטנופו וטו'ג ,ולויאלופ
הבול אסימ ,םישוכ סלאוטיריפס ,םייסור םיינכפהמ םיריש תללוכ
.ךב לש הקיזומו תיאקירפאה
ינפמ תיתימאה םילשורימ םיעתרנ םייקלטיאה םיאמבהש ןכתיי
תיגולותימה ריעה תומד תא תצפנמו ,םתעדל ידמ תישממ איהש
םה .יקלטיאה רויצה תונש םייפלא ךשמ םינומא ויה הילע
םוקמב ,תרחא םילשורי בצעלו הנממ קחרתהל ,ןכל ,םיפידעמ
רייצה השועש יפכ ,םבבלכ התוא רייצל ולכויש ידכ ,קוחר
.ורויצב